Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wykonywane w ramach działalności Wnioskodawcy usługi zaklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 podlegały w 2022 r. i nadal podlegają opodatkowaniu stawką podatku ryczałtowego w wysokości 8,5%

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związana z usługami z zakresu oprogramowania i technologii informatycznych. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy zgłoszonym do CEIDG są usługi objęte klasyfikacją PKD:

-62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,

-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

-62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Wnioskodawca od początku swojej aktywności usługowej, wykonuje tylko usługi z PKD 62.02.Z. Dodatkowo świadczone przez Wnioskodawcę usługi, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.02.30.0, nie były, nie są i nie będą związane z doradztwem w zakresie oprogramowania.

Podatnik zwrócił się do organów administracji skarbowej z pytaniem dotyczącym opodatkowania swoich przychodów. Pytanie brzmiało: Czy wykonywane w ramach działalności Wnioskodawcy usługi zaklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 podlegały w 2022 r. i podlegają nadal opodatkowaniu stawką podatku ryczałtowego w wysokości 8,5%?

Stawka 8,5% ryczałtu

W odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy, Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną. Zgodnie z interpretacją, usługi świadczone przez Wnioskodawcę, które obejmują manualne testowanie oprogramowania, mogą być objęte opodatkowaniem na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Organ powołał się na art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który umożliwia takie opodatkowanie.

"Reasumując - przychody osiągane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.02.30.0 "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego" podlegały w 2022 roku i nadal podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z interpretacji indywidualnej wynika, że Wnioskodawca może opodatkować swoje przychody z usług technologicznych i testowania oprogramowania na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.172.2023.2.AA