Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że niespłacone pożyczki wraz z odsetkami, gdy nie zostaną spłacone w trakcie postępowania likwidacyjnego spółki, nie będą stanowiły dla niej przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT.

Niespłacone pożyczki, a likwidacja spółki

Wnioskodawczyni jest spółką z o.o. zajmującą się działalnością deweloperską. Spółka ponosi straty, w związku z czym rozważana jest jej likwidacja, a po jej zakończeniu złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Spółka posiada niespłacone pożyczki oraz naliczone zgodnie z umowami odsetki od pożyczek udzielone przez wspólników spółki, oraz inne podmioty powiązane. Zobowiązania nie są przedawnione i nie ulegną przedawnieniu do momentu zakończenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia spółki z KRS. Ponadto spółka nie została zwolniona z obowiązku spłaty zobowiązania oraz nie nastąpiło żadne inne zdarzenie prowadzące do umorzenia zobowiązań. Spółka przewiduje, że przeprowadzenie czynności likwidacyjnych może uniemożliwić jej spłatę zobowiązań. W konsekwencji w bilansie likwidacyjnym spółki na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, po stronie pasywów pozostanie pozycja niespłaconych zobowiązań z tytułu niespłaconych pożyczek oraz z naliczonych odsetek. Spółka na dzień składania wniosku o interpretację, nie rozpoczęła jeszcze postępowania likwidacyjnego.

Zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy wartość ww. zobowiązań wraz z odsetkami po likwidacji spółki, będzie stanowiła dla niej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT.

KIS: niespłacone pożyczki po likwidacji spółki nie stanowią przychodu

Dyrektor KIS stwierdził, że "wartość niespłaconych pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami, w przypadku gdy nie zostaną one spłacone w trakcie postępowania likwidacyjnego spółki i w związku z tym będą stanowiły niespłacone zobowiązania spółki na dzień zakończenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców KRS, nie będą stanowiły dla niej przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT".

Organ podatkowy uzasadnił swoje stanowisko przepisami prawa podatkowego oraz orzecznictwem sądów, które potwierdzają możliwość wykreślenia spółki z rejestru po zakończonej likwidacji, nawet jeśli posiada niezaspokojone zobowiązania. Na podstawie interpretacji KIS, wnioskodawczyni może wnioskować, że niespłacone pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami, jeśli nie zostaną spłacone przed lub w trakcie postępowania likwidacyjnego spółki, nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że spółka nie będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku od tych kwot.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.251.2023.1.PK/IN