Dyrektor KIS potwierdził, że w wyniku dobrowolnego umorzenia - bez wynagrodzenia - udziałów w Spółce z o.o., będących własnością Wspólnika, nie powstanie dla Wspólnika dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia

Wnioskodawcą jest polski rezydent podatkowy, który posiada udziały w spółce z o.o. Planuje on umorzyć te udziały bez wynagrodzenia, w celu dostosowania struktury udziałowej spółki w związku z sukcesją międzypokoleniową w grupie kapitałowej. Umorzenie udziałów w kapitale Spółki zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 199 k.s.h.

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora KIS w sprawie konsekwencji podatkowych takiego umorzenia w podatku dochodowego od osób fizycznych.

Brak przysporzenia majątkowego

Dyrektor KIS udzielił odpowiedzi na pytanie postawione przez wnioskodawcę. Zgodnie z jego stanowiskiem, w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, nie powstaje dla Wspólnika dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Organ powołał się na przepisy Kodeksu spółek handlowych, które określają warunki i procedurę umorzenia udziałów, oraz na ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, która reguluje zagadnienia opodatkowania dochodów osób fizycznych.

"Zgodnie z ogólną regulacją zawartą w art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF przychodami są, co do zasady, "otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń". Z powyższego wynika, że przychód podatkowy powstać może w sytuacji, gdy podatnik uzyskuje przysporzenie majątkowe, które powiększa jego majątek. W analizowanym przypadku takie przysporzenie jednak nie wystąpi. W związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów Wspólnik dokonuje zbycia określonej ilości udziałów na rzecz Spółki. Dobrowolne umorzenie udziałów będzie miało miejsce bez wynagrodzenia. Tym samym w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów Wspólnik nie otrzyma od Spółki żadnego przysporzenia majątkowego, które mogłoby stanowić jego przychód. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, w wyniku dobrowolnego umorzenia udziałów przysługujących Wspólnikowi w Spółce - bez wynagrodzenia - nie powstanie dla Wspólnika dochód (względnie przychód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych." - wskazał wnioskodawca, do czego przychylił się Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Wniosek dla wnioskodawcy jest taki, że umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie generuje przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku realizacji planowanego umorzenia, wnioskodawca nie będzie musiał odprowadzać podatku od uzyskanych przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.518.2023.1.AG