Dyrektor KIS potwierdził, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (właściciel firmy), świadcząca usługi transportowe osobiście na rzecz innego podmiotu, odbywając w związku z wykonywaniem tych usług krajowe i zagraniczne podróże służbowe, ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej wartość diet z tytułu podróży służbowych, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom.

Transport drogowy towarów

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów (PKD 49.41.Z).Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, świadcząca usługi transportowe osobiście na rzecz innego podmiotu, zadała pytanie czy ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom.

Wartość diet krajowych można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów

Dyrektor KIS potwierdził, że osoba prowadząca działalność gospodarczą jako właściciel firmy oraz kierowca ma prawo uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów wartość diet krajowych i zagranicznych z tytułu podróży służbowych, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom. Organ powołał się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które nie uzależniają zaliczenia tych kosztów od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

"Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że jeżeli wydatki z tytułu diet za czas przebywania Pana w podróży służbowej zarówno w Polsce, jak i za granicą, spełniać będą przesłanki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z tej działalności, to ma Pan i będzie miał prawo zaliczyć poniesione z tego tytułu wydatki do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, jednakże wyłącznie w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, tj. w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, będąca jednocześnie właścicielem firmy oraz kierowcą, ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom. Taka interpretacja jest zgodna z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.438.2023.1.AD