Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania osiąganych przez siebie przychodów z opisanej we wniosku działalności (PKWiU 74.90.12.0, tj. Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń) ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%, zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Prowadzi usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny na rzecz polskich rezydentów podatkowych prowadzących działalność gospodarczą. Usługi Wnioskodawcy mają charakter działalności oznaczonej kodem PKD 74.90.Z, tj. "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (zgodnie z PKWiU 74.90.12.0), tj. Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń.

Wnioskodawca zapytał:Czy przychody z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności opisanej we wniosku (PKWiU 74.90.12.0, tj. Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń), na podstawie Ustawy, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%

W odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy, Dyrektor KIS stwierdził, że przychody z działalności Wnioskodawcy mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

"Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, żeod 1 maja 2022 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą, świadcząc usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU74.90.12.0 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń.Od założenia działalności rozlicza Pan osiągane przez siebie przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 74.90.12.0 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, są opodatkowane stawką 8,5%, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca otrzymał odpowiedź, że jego przychody z usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny mogą być opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Oznacza to, że Wnioskodawca będzie uprawniony do opłacania podatku w tej formie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.849.2022.2.MC