Dyrektor KIS potwierdził, że zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne powinien być obliczany i odprowadzany od kwoty czynszu najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego, nie zaś nie od kosztów mediów, takich jak woda, ścieki czy energia.

Wynajem nieruchomości, a podatek

Wnioskodawca, jest współwłaścicielem nieruchomości, na której znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe wynajmowane osobom trzecim. Umowy najmu precyzują warunki najmu, w tym koszty najmu i opłaty za media. W zależności od umowy, koszty mediów są rozliczane na podstawie odczytów liczników, a faktury są wystawiane na rzecz najemcy lub właściciela nieruchomości. Najemca może uiszczać opłaty za zużycie mediów samodzielnie, bezpośrednio do dostawcy mediów, na podstawie zawartej umowy pomiędzy najemcą a dostawcą mediów (bez udziału wynajmującego) albo najemca uiszcza opłaty za zużycie mediów wynajmującemu, na podstawie refaktury wystawionej w związku z otrzymaną przez wynajmującego fakturą od dostawców mediów.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, ale jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Przychody z najmu są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych.

W tym stanie sprawy, zostało zadane pytanie: Czy zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne powinien być obliczany i odprowadzany od:

a. kwoty czynszu najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego? czy też

b. kwoty czynszu najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego powiększonej o koszty zużycia wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości ustalonej w umowie najmu jako stała kwota? czy też

c. w przypadku niektórych umów lokalu użytkowego - kwoty czynszu najmu lokalu użytkowego powiększonej o koszty zużycia wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości ustalonej w umowie najmu jako stała kwota oraz dodatkowo z tytułu rozliczenia kosztów zużycia gazu oraz prądu?

zryczałtowany podatek dochodowy od kwoty czynszu

W odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy, Dyrektor KIS stwierdził, że zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osób fizycznych powinien być obliczany i odprowadzany jedynie od kwoty czynszu najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Zgodnie z tą interpretacją, podatek nie powinien być naliczany od kosztów zużycia wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości oraz rozliczenia kosztów zużycia gazu i prądu.

"Mając na uwadze powyższe, zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne powinien być obliczany i odprowadzany od kwoty czynszu najmu lokalu mieszkalnego/użytkowego. Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie powinien być obliczany i odprowadzany od kwoty czynszu najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego powiększonego o koszty zużycia wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości ustalonej w umowie najmu jako stała kwota. W przypadku niektórych umów dotyczących lokali użytkowych (tych gdzie dostawcy mediów wystawiają faktury na Pani rzecz, na podstawie wskazań liczników, następnie rozlicza się Pani z najemcami na podstawie refaktury), zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie powinien być obliczany od kwoty czynszu najmu lokalu użytkowego powiększonej o koszty zużycia wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości ustalonej w umowie najmu jako stała kwota oraz dodatkowo z tytułu rozliczenia kosztów zużycia gazu oraz prądu. W zakresie uiszczenia ww. opłat pełni Pani jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcą a podmiotami uprawnionymi do otrzymania tychże środków." - wskazał organ.

Podsumowanie

Dla wnioskodawcy oznacza to, że będzie mógł obliczać zryczałtowany podatek dochodowy od najmu wyłącznie na podstawie kwoty czynszu, bez uwzględniania kosztów mediów. Jest to interpretacja korzystna dla podatnika.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.441.2023.1.MG