Dyrektor KIS potwierdził, że przychody osiągane ze świadczenia usług, polegających przede wszystkim na przygotowywaniu posiłków na rzecz Kontrahentów, mogą być od 2023 r. i w latach kolejnych opodatkowane 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi gastronomiczne, a ryczałt

W 2022 roku podatnik prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. W 2023 roku i kolejnych latach podatnik zamierza świadczyć usługi gastronomiczne, przede wszystkim polegające na przygotowywaniu posiłków. Usługi te będą świadczone na rzecz kontrahenta, który prowadzi restaurację w hotelu. Kontrahent będzie dostarczał niezbędne produkty, narzędzia i sprzęty do wykonywania usług. Wnioskodawca w CEIDG jako przedmiot przeważającej działalności gospodarczej ma wpisany kod 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.

Podatnik planuje zmienić formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3% w 2023 roku i kolejnych latach. W związku z tym, skierował pytanie do Dyrektora KIS: Czy prawidłowym będzie opodatkowywanie Pana przychodów z działalności gospodarczej w 2023 roku oraz w latach kolejnych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3%?

Stawka 3% w działalności gastronomicznej

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność gastronomiczna obejmuje usługi związane z przygotowaniem i sprzedażą posiłków. Natomiast art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. a) tej samej ustawy określa, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla działalności gastronomicznej wynosi 3%.

W związku z tym, Dyrektor KIS potwierdził, że prawidłowym będzie opodatkowanie przychodów z działalności gastronomicznej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3%.

"Z treści wniosku wynika, że w 2023 roku i kolejnych latach zamierza Pan w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyć usługi polegające przede wszystkim na przygotowywaniu posiłków. Omawiane usługi świadczone będą przede wszystkim na rzecz kontrahenta prowadzącego restaurację, w której będą m.in. podawane te posiłki, jednakże niewykluczone jest, że będzie Pan świadczyć usługi również na rzecz innych Kontrahentów. (…) Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że przychody osiągane przez Pana ze świadczenia usług polegających przede wszystkim na przygotowywaniu posiłków na rzecz Kontrahentów mogą być od 2023 r. i w latach kolejnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) opodatkowane 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Na podstawie udzielonej interpretacji indywidualnej podatnik może opodatkować swoje przychody z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3% w 2023 roku i kolejnych latach. Wynika to z definicji działalności gastronomicznej oraz przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1199.2022.2.BM