Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawca ma prawo zastosować do części wynagrodzeń, będących przychodem z tytułu korzystania z praw autorskich i/lub rozporządzania przez twórców tymi prawami, koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b u.p.d.o.f., a do pozostałych przychodów koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 2 u.p.d.o.f.

Działalność gospodarcza w zakresie oprogramowania komputerowego

Wnioskodawca, spółka z o.o., prowadzi działalność gospodarczą w zakresie oprogramowania komputerowego. Jego pracownicy wykonują prace twórcze, które polegają na tworzeniu i uruchamianiu systemów automatyki. Prace te mają charakter twórczy i są utrwalane w postaci tekstu, obliczeń, schematów, rysunków lub fragmentów kodu programu komputerowego. Wnioskodawca prowadzi ewidencję czasu pracy, która umożliwia wyodrębnienie czasu pracy twórczej i pozostałej pracy administracyjnej.

Wnioskodawca zadał pytanie: Czy realizując obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalając kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń, Wnioskodawca może:

-do części wynagrodzeń będących przychodem z tytułu korzystania z praw autorskich i/lub rozporządzania przez twórców tymi prawami stosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b u.p.d.o.f.,

-do części wynagrodzenia będącego przychodem z innych czynności stosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 2 u.p.d.o.f.?

Do części czynności można zastosować koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pracodawca nabywa prawa autorskie do utworów pracowniczych, gdy zostały one stworzone w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Przychody z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodu. Wnioskodawca może stosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wynagrodzeń będących przychodem z tytułu korzystania z praw autorskich i/lub rozporządzania tymi prawami. Koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 2 ustawy mogą być stosowane do wynagrodzenia będącego przychodem z innych czynności.

"Reasumując ‒realizując obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ustalając kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń mogą Państwo do części wynagrodzenia będącego przychodem z innych czynności - tj. niemających charakteru pracy twórczej - stosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Wnioskodawca może stosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wynagrodzeń będących przychodem z tytułu korzystania z praw autorskich i/lub rozporządzania tymi prawami, a do wynagrodzenia będącego przychodem z innych czynności może stosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 2 ustawy. Interpretacja ta ma znaczenie dla Wnioskodawcy, który może uwzględnić te koszty przy ustalaniu kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.353.2023.1.WS