Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że udział pracowników w wycieczce integracyjnej organizowanej przez spółkę nie jest źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ korzyści z tego wyjazdu są trudne do wyrażenia w konkretnych kwotach.

Wycieczka integracyjna, a zapłata podatku

Wnioskodawcą jest spółka, która zorganizowała dla swoich pracowników wycieczkę integracyjną. Wycieczka została zorganizowana w celu poprawienia relacji służbowych, umożliwienia pracownikom wzajemnego poznania się oraz wymiany wiedzy i doświadczeń z pracy. Spółka organizując wyjazd chce zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia i przyciągnąć nowych pracowników. Całkowity koszt wycieczki zostanie pokryty ze środków obrotowych spółki. Wycieczka jest traktowana jako wyjazd rekreacyjno-kulturalny. Wyjazd nie ma żadnych negatywnych konsekwencji służbowych dla pracowników, którzy z różnych powodów nie biorą w niej udziału.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy będąc płatnikiem, będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń otrzymanych przez pracowników w związku z ich udziałem w zorganizowanej wycieczce w części finansowanej ze środków obrotowych? Wnioskodawca uważa, że wyjazd integracyjny nie stanowi przychodu dla pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

KIS: udział w wyjeździe integracyjnym nie stanowi przychodu

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. KIS stwierdziła, że udział pracowników w wycieczce integracyjnej organizowanej przez spółkę nie jest źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracownicy nie uzyskują konkretnych korzyści finansowych, a spółka nie jest zobowiązana do pobierania podatku od pracowników z tego tytułu.

Organ zdefiniował pojęcie nieodpłatnego świadczenia.W opinii KIS jest to każda forma przysporzenia majątkowego, nie tylko w postaci pieniędzy, ale także formie niepieniężnej, która prowadzi do uzyskania korzyści kosztem innego podmiotu. Organ podkreślił, że aby świadczenie stanowiło przychód podatkowy, muszą być spełnione konkretne warunki. Przede wszystkim, pracownik musi korzystać z tego świadczenia dobrowolnie, korzyść musi być wymierna i indywidualna oraz nie może być dostępna ogólnie dla wszystkich.

KIS wyjaśniła, że celem wycieczki jest integracja pracowników, poprawa relacji między nimi, zwiększenie efektywności pracy oraz motywacja do działania. Uzyskana korzyść jest trudna do wyrażenia w konkretnych kwotach i nie jest indywidualnie przypisana konkretnym pracownikom, co stanowi kluczowy argument przeciwko uznania wyjazdu integracyjnego za źródło przychodu podatkowego. Organ podkreślił, że brak jest podstaw do określenia konkretnej wysokości korzyści finansowej wynikającej z udziału w wycieczce.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.236.2023.2.GG