Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przychody z działalności usługowej sklasyfikowanej wg PKWiU: 74.90.12.0 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń", mogą być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą świadcząc usługi na rzecz Spółki, która zajmuje się dostarczaniem usług i produktów IT dla biznesu. Wnioskodawca wykonuje usługi na podstawie umowy zlecenia, przy czym nie zatrudnia podwykonawców. Usługi te obejmują poszukiwanie nowych odbiorców, utrzymywanie kontaktu z klientami, spotkania z nimi, badanie ich potrzeb, informowanie ich o oferowanych usługach i produktach, negocjowanie warunków umów, wsparcie przy składaniu zamówień, wsparcie w zawieraniu umów oraz prezentowanie produktów na eventach. Zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, te usługi zostały sklasyfikowane w ramach kodu PKWiU: 74.90.12.0 - "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń".

W tym stanie sprawy Wnioskodawca zadał pytanie: Czy przychód uzyskany ze świadczenia przez Pana opisanych w ww. stanie faktycznym usług, które zostały przez Pana zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi sklasyfikowane w ramach kodu PKWiU: 74.90.12.0, tj. Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń może przy spełnieniu innych warunków wynikających z ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podlegać opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit a) ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jako przychód z działalności usługowej?

Przychody mogą być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 8,5%

Według interpretacji Dyrektora KIS, działalność Wnioskodawcy spełnia definicję działalności usługowej zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznacza to, że przychód uzyskany ze świadczenia tych usług może podlegać opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit a) tej ustawy.

"Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przychody z działalności usługowej sklasyfikowanej wg PKWiU: 74.90.12.0 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń", mogą być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Zastrzec zatem należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług będzie prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie będzie Pan uzyskiwał przychodów ze świadczenia innych usług wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy, do których to usług przypisana jest inna stawka ryczałtu." - wskazał organ.

Podsumowanie

Interpretacja oznacza, że Wnioskodawca może opodatkować przychód uzyskany ze świadczenia opisanych w stanie faktycznym usług stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.488.2023.2.AC