Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że podatnik, który buduje budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, ma prawo do odliczenia podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Prawo do odliczenia VAT od nakładów inwestycyjnych

W złożonym do KIS wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, spółka cywilna, która jest czynnym podatnikiem VAT, przedstawiła sytuację, w której zamierza wybudować budynek usługowo-handlowy na działce gruntu będącej własnością jednej ze wspólniczek. Spółka prowadzi działalność gastronomiczną, która obejmuje przygotowywanie i podawanie napojów oraz dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

Spółka chciała dowiedzieć się, czy ma prawo odliczyć podatek naliczony VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę budynku, które będą służyć sprzedaży opodatkowanej w ramach prowadzonej działalności gastronomicznej.

Stanowisko KIS

Według odpowiedzi udzielonej przez organy administracji skarbowej, spółka cywilna ma prawo odliczyć podatek naliczony VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę budynku usługowo-handlowego. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeśli towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W przypadku spółki cywilnej, nakłady inwestycyjne związane z budową budynku usługowo-handlowego są wykorzystywane do prowadzenia działalności gastronomicznej, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Faktury dokumentujące te zakupy będą wystawiane na spółkę cywilną, a wydatki będą sfinansowane z jej rachunku bankowego.

Organ podatkowy podkreślił, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zakupami a działalnością opodatkowaną VAT, co uprawnia spółkę do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków na budowę budynku usługowo-handlowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.598.2022.2.WK