Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że darowizna udziału w nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podstawę opodatkowania planowanego nabycia należy ustalić zgodnie z ww. ustawą, a także z uwzględnieniem kwoty wolnej przewidzianej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Darowizna udziału w nieruchomości, a opodatkowanie

Wnioskodawca wraz z byłą partnerką zakupił nieruchomość lokalową na współwłasność w udziale 1/2 części dla wnioskodawcy oraz 1/2 w udziale byłej partnerki. W związku z rozpadem związku strony doszły do porozumienia i chcą znieść współwłasność udziału w nieruchomości, w ten sposób, że była partnerka przeniesie 1/2 udziałów na rzecz wnioskodawcy, a on stanie się jedynym właścicielem nieruchomości. Strony ustaliły, że wnioskodawca przejmie zobowiązanie kredytowe wynikające z kredytu hipotecznego i pozostanie tym samym jedynym dłużnikiem z tytułu ww. umowy, a była partnerka zostanie zwolniona ze spłaty tego zobowiązania. W momencie dokonanej darowizny wysokość hipoteki przypadającej na nabywany udział (1/2) będzie wyższa niż wartość nabytego udziału w lokalu mieszkalnym ustalona według stanu rzeczy w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Zdaniem wnioskodawcy, opisana darowizna udziału w nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zainteresowany twierdzi, że podstawę opodatkowania należy ustalić zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 tej ustawy, a także z uwzględnieniem kwoty wolnej przewidzianej przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek. Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy przedstawione przez niego stanowisko jest zgodne z prawem.

Stanowisko wnioskodawcy w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i potwierdził, że nabycie tytułem planowanej darowizny udziału w nieruchomości będzie podlegało opodatkowaniu, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Organ zaznaczył, że podstawę opodatkowania planowanego nabycia należy ustalić zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 tej ustawy, a także z uwzględnieniem kwoty wolnej przewidzianej przez przepis art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2023 r.

Z uwagi na powyższe, organ podatkowy uznał, że nie można się zgodzić z częścią stanowiska wnioskodawcy, że podstawę opodatkowania należy ustalić z uwzględnieniem kwoty wolnej przewidzianej przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek. KIS podkreśla, że aktualna kwota wolna od podatku określona jest w art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie ze zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1059), zmiana ta weszła w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.137.2023.2.MD