Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził możliwość zastosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 62.02.30, tj. usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego

Zapytanie zostało złożone przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą i będącą płatnikiem ryczałtu. Osoba ta świadczy usługę polegającą na ręcznym sprawdzaniu poprawności działania oprogramowania pod kątem zgodności z wymaganiami biznesowymi. Tester wykonuje scenariusze testowe oprogramowania dla użycia w branży nowych technologii, sprawdza poprawność ich działania i zgłasza błędy do korekty. Tester nie ma dostępu do kodu komputerowego.

Zainteresowany skierował pytanie do Dyrektora KIS: Czy przychody od usługi (...) kwalifikują się do preferencyjnej stawki w wysokości 8,5% jako przychodów z działalności usługowej (art. 12 pkt 5a Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)?

Preferencyjna stawka ryczałtu w wysokości 8,5%

Według odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora KIS, przychody od usługi świadczonej przez testera oprogramowania kwalifikują się do preferencyjnej stawki w wysokości 8,5% jako przychody z działalności usługowej.

Organ powołał się na art. 12 pkt 5a Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który określa stawki podatku dla różnych rodzajów usług związanych z oprogramowaniem komputerowym. Zgodnie z tym przepisem, wszystkie przychody od usług związanych z oprogramowaniem komputerowym są obliczane według stawki 12% jedynie w przypadku, gdy osoba świadcząca usługę ma dostęp do kodu komputerowego. W przeciwnym razie, tj. gdy tester nie ma dostępu do kodu komputerowego, przychód jest obliczany według preferencyjnej stawki 8,5%.

"Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy, świadczy Pan usługi polegające na testowaniu oprogramowania, które sklasyfikowane są według PKWiU w grupowaniu 62.02.30 - "Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania". Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane ze świadczenia będących przedmiotem zapytania usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU: 62.02.03 i - jak wynika z opisu sprawy - niezwiązanych z doradztwem w zakresie oprogramowaniapodlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioski dla pytającego są takie, że przychody od usługi świadczonej przez testera oprogramowania kwalifikują się do preferencyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 8,5%. Jest to rozstrzygnięcie korzystne dla podatnika.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-2.4011.275.2023.2.AJZ