Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że dla przychodów z tytułu świadczonych usług administracyjnych i szkoleniowych właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest 8,5%, o czym stanowi art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Działalność gospodarcza, która oferuje usługi administracyjne i szkoleniowe

Wnioskodawca jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, oferującą usługi administracyjne oraz szkoleniowe. Usługi administracyjne obejmują szeroki zakres działań takich jak reprezentowanie interesów pewnej spółki, analizy, przetwarzanie danych, obsługa administracyjna relacji zewnętrznych, prowadzenie ewidencji czasu pracy, przygotowywanie umów i prezentacji. Dodatkowo, wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe dotyczące technik sprzedażowych i struktury działania detalistów.

W tym stanie sprawy Wnioskodawca zadał pytania:

1.Jaka jest właściwa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla świadczonych przez Pana usług administracyjnych?

2.Jaka jest właściwa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla świadczonych przez Pana usług szkoleniowych?

Stawka ryczałtu wynosi 8,5%

W odpowiedzi na pytania wnioskodawcy odnośnie właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług administracyjnych i szkoleniowych, Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną. Opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą o ryczałcie. Stawka ryczałtu wynosi 8,5%, chyba że usługi są objęte inną stawką wymienioną w ustawie. W przypadku wnioskodawcy, usługi administracyjne i szkoleniowe kwalifikują się do działalności usługowej, nie wymagając zastosowania innej stawki ryczałtu.

Organ administracji skarbowej powołuje się na odpowiednie przepisy ustawy o ryczałcie oraz na klasyfikację usług, gdzie usługi administracyjne są zakwalifikowane jako PKWiU 82.11.10.0 - Usługi związane z administracyjną obsługą biura, a usługi szkoleniowe jako PKWiU 85.59.19.0 - Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

"Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawne wskazać należy, że dla przychodów z tytułu świadczonych usług sklasyfikowanych wg PKWiU 82.11.10.0 właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest stawka 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (…) Natomiast dla przychodów z tytułu świadczonych usług sklasyfikowanych pod kod PKWiU 85.59.19.0 właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest 8,5%, o czym stanowi art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zauważyć należy, że przepis art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ww. ustawy, stanowi, że przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85) są opodatkowane wg stawki 8,5%." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca może opodatkować swoje przychody z usług administracyjnych i szkoleniowych stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszącą 8,5%. Otrzymana interpretacja daje jasność co do właściwej stawki podatku dla wnioskodawcy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.228.2023.2.KD