Dyrektor KIS potwierdził, że w związku z realizacją prawa do rekompensaty za pozostawione mienie zabużańskie i wypłatą świadczenia pieniężnego, nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowo, związku z ww. realizacją nie powstały po stronie wnioskodawcy jakiekolwiek obowiązki w zakresie raportowania do organów podatkowych, w szczególności nie powstał obowiązek zgłoszenia otrzymanej rekompensaty oraz obowiązek jej ujawnienia w zeznaniu podatkowym ani inne obowiązki sprawozdawcze.

Prawo do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną na terenie obecnej Białorusi

Osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, złożyła wniosek do Wojewody w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną przez jej dziadka na terenie obecnej Białorusi. Po przeprowadzeniu postępowania, Wojewoda potwierdził, że osoba ta posiada udział w prawie do rekompensaty, a świadczenie pieniężne zostało wpłacone na jej rachunek bankowy.

W tym stanie sprawy zostały zadane dwa pytania:

1.Czy w związku z realizacją prawa do rekompensaty za pozostawione mienie zabużańskie i wypłatą Pani świadczenia pieniężnego, ma Pani obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

2.Czy w związku z ww. realizacją prawa do rekompensaty za pozostawione mienie zabużańskie, po Pani stronie powstały jakiekolwiek obowiązki w zakresie raportowania do organów podatkowych, tj. w szczególności obowiązek jej ujawnienia w zeznaniu podatkowym lub inne obowiązki sprawozdawcze?

Brak obowiązku podatkowego w zakresie PIT

Zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS, Wnioskodawczyni nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaniem rekompensaty. Ponadto, nie ma również obowiązku zgłoszenia otrzymanej rekompensaty ani jej ujawnienia w zeznaniu podatkowym. Odpowiednie zwolnienie z opodatkowania wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

"W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy podatku dochodowego, którzy uzyskują przychody w ciągu roku podatkowego, są zobowiązani do złożenia z tego tytułu odpowiedniego rocznego zeznania podatkowego. Obowiązek ten nie dotyczy jednakże przychodów zwolnionych z opodatkowania, co wynika z faktu, że w stosunku do takich przychodów nie powstaje obowiązek zapłaty podatku. Jeżeli zatem podatnik uzyskał w roku podatkowym kwoty, które pozostają zwolnione lub nie podlegają w ogóle opodatkowaniu, to nie musi ujawniać ich w zeznaniu podatkowym. Mając powyższe na uwadze, po Pani stronie nie powstał obowiązek w zakresie raportowania do organów podatkowych, tj. w szczególności nie powstał obowiązek zgłoszenia organom otrzymanej rekompensaty, obowiązek jej ujawnienia w zeznaniu podatkowym lub inne obowiązki sprawozdawcze w związku z otrzymaniem świadczenia pieniężnego tytułem rekompensaty." - wskazał Wnioskodawca, do czego przychylił się organ.

Podsumowanie

Osoba fizyczna nie musi płacić podatku dochodowego od otrzymanej rekompensaty za nieruchomość zabużańską. Ponadto, nie ma również obowiązku zgłoszenia otrzymanej rekompensaty ani jej ujawnienia w zeznaniu podatkowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.492.2023.1.KKd