Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zakupienie udziałów w spółce celowej tworzącej system informatyczny dla portów, nie kwalifikuje się jako bezpośrednie wydatkowanie dochodu na cele uprawniające do zwolnień podatkowych.

Wydatki na rozbudowę, a zwolnienie z zapłaty podatku

Wnioskodawca, będący spółką akcyjną, działa jako podmiot zarządzający portem morskim w Polsce, zajmując się zarządzaniem nieruchomościami i infrastrukturą portową oraz świadczeniem usług portowych. Wspólnie z innymi podmiotami zarządzającymi portami morskimi w Polsce, wnioskodawca utworzył sp. z o.o. Spółka z o.o. ma za zadanie stworzyć system informatyczny, który stanowić ma neutralną i otwartą platformę elektroniczną. System ma umożliwiać inteligentną i bezpieczną wymianę informacji pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w celu poprawy konkurencyjności portów morskich i lotniczych. Wnioskodawca, posiada udziały w spółce z o.o. stanowiące 30% kapitału zakładowego tej spółki. Wnioskodawca wnosił wkłady w formie wkładu pieniężnego oraz wierzytelności o zwrot wcześniejszej dopłaty do spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. przyznaje wszystkim wspólnikom, w tym wnioskodawcy, nieodpłatną i niewyłączną licencję do korzystania z programów stworzonych przez spółkę z o.o.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy dochód przeznaczony oraz faktycznie wydatkowany na objęcie udziałów w spółce z o.o. podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych? Wnioskodawca uważa, że podlega zwolnieniu z zapłaty podatku.

KIS: zakup udziałów w spółce nie prowadzi do zwolnienia z CIT

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. Organ podatkowy wyjaśnił, że zwolnienie z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 26 CIT dotyczy podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi, którzy przeznaczają dochody na konkretne cele związane z rozwojem infrastruktury portowej lub realizacją określonych zadań. Jednakże, zakup udziałów w spółce, która tworzy system informatyczny dla portów, nie kwalifikuje się jako przeznaczenie dochodu na cele zawarte w ustawie, co oznacza, że wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia.

KIS zwróciła uwagę na orzecznictwo, które potwierdza, że nabycie udziałów w spółkach kapitałowych nie kwalifikuje się jako wydatkowanie dochodu na cele uprawniające do zwolnień podatkowych. Organ uznał, że wnioskodawca nie dokonał bezpośrednich wydatków cele zawarte w ustawie o CIT, ale nabył udziały w spółce celowej, która stworzyła system informatyczny związany z infrastrukturą portową. KIS uznała, że nabycie udziałów nie jest równoznaczne z bezpośrednim wydatkowaniem dochodu na cele określone w przepisach.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.315.2023.1.PC