Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że aby uznać zmianę roku podatkowego i obrotowego za skuteczną, muszą zostać spełnione odpowiednie wymogi i procedury, w tym podjęcie uchwały, złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego oraz poinformowanie organów podatkowych w zeznaniu rocznym.

Zmiana roku obrotowego i podatkowego spółki

Wnioskodawca jest spółką, która dotychczas prowadziła działalność zgodnie z rokiem obrotowym i podatkowym będącym rokiem kalendarzowym. Na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki podjęto uchwałę zmieniającą umowę spółki w taki sposób, że rok obrotowy i podatkowy będzie trwał 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. W wyniku tej zmiany, rok obrotowy i podatkowy Spółki, który rozpoczął się 1 stycznia 2023 roku, będzie trwać do 30 czerwca 2024 roku. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy według nowych zasad rozpocznie się 1 lipca 2024 roku i zakończy 30 czerwca 2025 roku.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy w związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego rok obrotowy i podatkowy spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. powinien zakończyć się z dniem 30 czerwca 2024 r.? Wnioskodawca uważa, że rok obrotowy powinien zakończyć się 30 czerwca 2024 r.

KIS określiła warunki skutecznej zmiany roku podatkowego

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ stwierdził, że zmiana roku obrotowego i podatkowego była skuteczna. KIS powołała się na przepisy ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stwierdzając. że istnieje możliwość zmiany roku obrotowego i podatkowego na inny okres niż rok kalendarzowy, jeśli pierwszy rok po zmianie jest dłuższy niż 12 miesięcy.

KIS uznała, że zmiana umowy spółki dokonana przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spełniała określone warunki. Organ wskazał, że zmiana roku podatkowego nie zależy od terminu wpisu zmiany umowy spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a jedynie od dokonania zmiany umowy spółki i poinformowania organów podatkowych w odpowiednim zeznaniu podatkowym.

Reasumując, organ stwierdził, że uchwała wspólników została podjęta przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego, zmiana umowy spółki została zarejestrowana w KRS oraz spółka poinformowała organy podatkowe o zmianie w zeznaniu podatkowym za ostatni rok przed zmianą. W efekcie, zmiana roku podatkowego jest uznawana za skuteczną.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.155.2023.1.END