Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej jest zobowiązana do składania corocznych deklaracji CIT-8 oraz sprawozdań finansowych, pomimo że nie jest właścicielem majątku wspólnoty.

Obowiązek składania deklaracji CIT przez spółkę

Wnioskodawcą jest spółka zagospodarowania wspólnot gruntowych. Rola spółki sprowadza się do reprezentacji prawnej wspólnoty, a wszelkie korzyści i wydatki spółki są przenoszone na wspólnotę. Do roku 2014 spółka uważała się za płatnika podatku dochodowego od osób prawnych, odprowadzając podatek i składając coroczne deklaracje CIT-8 i sprawozdania finansowe. W październiku 2014 roku, po wyjaśnieniu stanowiska organów podatkowych i licznych interpretacji, spółka wystąpiła o zwrot nienależnie odprowadzonych podatków. Po rozpatrzeniu sprawy i kontroli, urząd skarbowy dokonał zwrotu środków. Spółka zgodnie z wydaną interpretacją zaprzestała składania rocznych deklaracji CIT-8 i sprawozdania finansowego.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy zaprzestanie, a tym samym brak składania CIT-8 oraz dokumentów finansowych do stosownego organu jest prawidłowe? Spółka uważa, iż nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w ramach prowadzonej działalności, więc nie ma obowiązku składnia deklaracji oraz sprawozdań.

KIS: spółka zobowiązana jest do składania sprawozdań finansowych i deklaracji CIT

KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest błędne. W opinii organu podatkowego spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej jest podmiotem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i jest zobowiązana do składania corocznych deklaracji CIT-8 oraz sprawozdań finansowych, mimo że nie jest właścicielem majątku wspólnoty gruntowej, lecz tylko zarządza tym majątkiem. Organ podkreślił, że spółka jest podatnikiem CIT, ale dochody, które osiąga jako zarządca, stanowią dochód osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, co skutkuje brakiem opodatkowania CIT.

Organ stwierdził, że przepisy ustawy o CIT nie przewidują zwolnienia od obowiązku składania deklaracji CIT dla spółek zarządzających wspólnotami gruntowymi. Spółka ta nie spełnia kryteriów zwolnienia określonych w przepisach podatkowych, dlatego nie jest wyłączona z obowiązku składania deklaracji CIT. Ponadto, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o CIT, podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego muszą przekazywać je organom podatkowym. Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej, jako osoba prawna, jest zobowiązana do sporządzania sprawozdań finansowych, co wiąże się z obowiązkiem przekazywania tych dokumentów w terminie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.85.2023.2.AS