Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła, że dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia udziałów w spółce będących własnością wspólnika, nie generuje dla niego dochodu (względnie przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Obecnie, ze względów biznesowych, planowane jest przeprowadzenie reorganizacji, w ramach której umorzone bez wynagrodzenia będą, będące własnością wnioskodawcy, udziały, w spółce z o.o. Przedmiotowe umorzenie udziałów dokonywane będzie w celu uzyskania docelowej struktury udziałowej w spółce. Ma to związek z dostosowaniem struktury udziałowej w spółce w związku z sukcesją międzypokoleniową w ramach grupy kapitałowej, do której należy spółka. Planowana operacja polegać będzie na zbyciu udziałów wnioskodawcy na rzecz spółki w ramach tzw. dobrowolnego umorzenia udziałów. Umorzenie udziałów w kapitale spółki, zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 199 k.s.h. Umorzenie to ma być dokonane dobrowolnie, za zgodą wspólnika w drodze nabycia tych udziałów przez spółkę, celem umorzenia bez wypłaty wynagrodzenia.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy w wyniku dobrowolnego umorzenia udziałów przysługujących mu w spółce bez wynagrodzenia powstanie dla niego, jako wspólnika dochód (względnie przychód) podlegający opodatkowaniu PIT.

Dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie podlega PIT

KIS w odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy potwierdziła, że dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie generuje dla wnioskodawcy dochodu (względnie przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Powołując się na przepisy kodeksu spółek handlowych, KIS wskazała, że umorzenie udziałów może odbywać się na zasadach określonych w umowie spółki lub na podstawie uchwały wspólników. W przypadku umorzenia udziałów bez wynagrodzenia nie ma miejsca odpłatne zbycie udziałów, co wyklucza opodatkowanie tego umorzenia, jako przychodu z kapitałów pieniężnych. Dodatkowo KIS zauważyła, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. przychody z odpłatnego zbycia udziałów, natomiast umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie jest objęte tymi przepisami, co potwierdza, że nie stanowi ono dochodu (względnie przychodu) podlegającego opodatkowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.572.2023.1.AK