Dyrektor KIS potwierdził, że Koło Gospodyń Wiejskich nie może odliczyć podatku VAT, w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji grantu, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koło Gospodyń Wiejskich, które podpisało umowę z Lokalną Grupą Działania

Koło Gospodyń Wiejskich (KGW) działa jako samodzielne kółko rolnicze na podstawie przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. KGW podpisało umowę z Lokalną Grupą Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KGW nie figuruje w rejestrze podatników VAT, nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Towary i usługi nabyte w ramach Grantu, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Faktury za realizowane dostawy usług lub towarów w ramach realizowanej operacji, wystawiane będą na KGW - wskazał Wnioskodawca.

W związku z tym, KGW zwróciło się z zapytaniem, dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT, poniesionego w ramach tej umowy.

Brak prawa do odliczenia VAT

Według interpretacji Dyrektora KIS, KGW nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w ramach realizowanej operacji. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie dla podatników wykonujących czynności opodatkowane.

"Jak wyżej wskazano, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje zatem wówczas, gdy zostaną spełnione dwa warunki: odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku VAT, a nabyte towary i usługi, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Odnosząc powyższe do okoliczności niniejszej sprawy, należy wskazać, że w omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ - jak Państwo wskazali - towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Koło Gospodyń Wiejskich nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, nie będą Państwo mieli prawa do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji ww. operacji." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji organu, że KGW nie będzie mogło odliczyć podatku VAT poniesionego w ramach umowy grantu. Stanowisko to ma zastosowanie do KGW, które nie figuruje w rejestrze podatników VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem VAT. KGW nie spełnia warunków do skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT. KGW nie będzie zobowiązane do składania deklaracji VAT-7 ani płacenia podatku VAT na nabyte towary i usługi w ramach grantu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.468.2023.1.JG