Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że zamiana nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nie może być traktowana jako ponowna dostawa towarów i nie stanowi ona dostawy towaru w myśl ustawy o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość, która jest własnością Skarbu Państwa i w użytkowaniu wieczystym Gminy

Starosta na podstawie art. 11 i 11a ustawy o gospodarce nieruchomościami jest organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami. Zgodnie z zapisami tej ustawy, Starosta może podejmować działania zbywania i nabywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa.

W niniejszej sprawie Starosta ma zamiar dokonać zamiany nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa i w użytkowaniu wieczystym Gminy, na nieruchomość będącą własnością Gminy.

Pytający zwrócił się z pytaniem, czy zbycie prawa własności nieruchomości w trybie art. 14 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami podlega opodatkowaniu od towarów i usług.

Jedynie zmiana tytułu prawnego do nieruchomości

W odpowiedzi na pytanie zadane przez podatnika, Dyrektor KIS stwierdził, że zamiana nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nie stanowi dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu od towarów i usług. Zamiana ta jest traktowana jako zmiana tytułu prawnego do nieruchomości, nie wpływająca na "władztwo rzeczy" użytkownika wieczystego. W związku z tym, nie ma podstaw do opodatkowania podatkiem VAT.

"Wobec tego sprzedaż (także zamiana) nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, będąca w istocie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości stanowi jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, nie wpływa natomiast na „władztwo rzeczy”, które pierwotny użytkownik wieczysty uzyskał i nie może być traktowana jako sprzedaż tego samego towaru. (…) W konsekwencji należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie zbycie, w trybie art. 14 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa własności nieruchomości na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego, dla której ustanowiono prawo użytkowania wieczystego do dnia 30 kwietnia 2004 r., nie może być traktowana jako ponowna dostawa tej samej nieruchomości, w związku z czym nie stanowi odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynikiem interpretacji jest stwierdzenie, że zamiana prawa własności nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu od towarów i usług. Zamiana ta jest traktowana jako zmiana tytułu prawnego do nieruchomości, a nie jako dostawa towaru. Dlatego też, podatnik nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT w związku z tą zamianą.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 31 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.490.2023.1.KO