Dyrektor KIS potwierdził, że Centrum Onkologii nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z projektem, ponieważ wszystkie towary nabyte w związku z realizacją projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, nie będą więc służyć do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług generujących podatek należy.

Wniosek o dofinansowanie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Centrum Onkologii złożyło wniosek o dofinansowanie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu, którego celem jest zakup sprzętu medycznego, cytobusu oraz urządzeń do centralnej sterylizacji. W wyniku realizacji inwestycji ma zostać podniesiona jakość i dostępność do procedur diagnostyczno-leczniczych chorób nowotworowych. Podatek VAT ma być kosztem kwalifikowanym projektu.

W tym stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy Centrum Onkologii ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacja projektu jeżeli będą one służyły wyłącznie do realizacji usług zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT?

Towary nabyte w związku z realizacją projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od VAT

Według odpowiedzi Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Centrum Onkologii nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu. Organ odwołuje się do art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, że działalność lecznicza nie jest obciążona VAT-em, więc nie ma możliwości dokonania odliczenia podatku VAT od tej działalności. Zatem Centrum Onkologii nie może odliczyć podatku VAT od zakupów związanych z projektem.

"Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, towary i usługi zakupione w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie będą wykorzystywane przez (…) Centrum Onkologii do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy o podatku od towarów i usług). Zakup ww. towarów i usług udokumentowany będzie fakturami VAT wystawionymi na (…) Centrum Onkologii. Jak wskazano powyżej rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – wszystkie towary nabyte w związku z realizacją projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, nie będą więc służyć do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług generujących podatek należy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji organu, że Centrum Onkologii nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu. Oznacza to, że Centrum Onkologii będzie musiało ponieść pełne koszty podatku VAT związane z zakupem sprzętu medycznego i innych wyposażenia.

Interpretacja ta ma duże znaczenie dla Centrum Onkologii, które będzie musiało uwzględnić te koszty w swoim budżecie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.251.2023.1.MS