Centrum Kultury, będące samorządową instytucją kultury, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, dokonywanych w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wynika to z faktu, że w analizowanej sprawie nie wystąpi związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zatem nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka umożliwiająca odliczenie podatku naliczonego.

Samorządowa instytucja kultury

Centrum Kultury - Wnioskodawca, jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu Centrum Kultury. Wnioskodawca został beneficjentem umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach inicjatywy LEADER. W ramach tej operacji planowane jest zorganizowanie 7 spotkań w celu integracji społeczności lokalnej. Spotkania będą ogólnodostępne i bezpłatne.

W ramach tego działania zostaną poniesione koszty związane z opracowaniem graficznym materiałów informacyjno-promocyjnych, drukiem materiałów informacyjno-promocyjnych, wynagrodzeniem artystów, twórców i konferansjera, a także koszty związane z obsługą techniczną.

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją tej operacji.

Brak możliwości obniżenia podatku VAT

Według Dyrektora KIS, Centrum Kultury nie ma możliwości obniżenia podatku VAT w całości ani w części, ponieważ nie spełnia kryteriów do odliczenia. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie w przypadku, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponieważ operacje realizowane przez Wnioskodawcę w ramach operacji nie dotyczą działalności opodatkowanej, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

"Z przedstawionych okoliczności wynika, że realizacja operacji, służy przede wszystkim działalności statutowej, nieopodatkowanej. Realizowane w ramach zadania spotkania będą ogólnodostępne, bezpłatne. W analizowanej sprawie nie wystąpi więc związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zatem nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka umożliwiająca odliczenie podatku naliczonego. Tym samym, nie mają Państwo - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług na realizację operacji „(…)”." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu. Wnioskodawca powinien uwzględnić podatek VAT jako koszt kwalifikowalny.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.379.2023.1.DP