Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że otrzymanie przez wnioskodawczynię tzw. "premii" pochodzącej z wypracowanego przez spółdzielnię zysku oraz ze środków UE przekazywanych za pośrednictwem ARiMR, z tytułu zrealizowania zakładanych przez spółdzielnię założeń odnoszących się do nabywanych produktów rolnych kupionych od wnioskodawczyni, nie podlega opodatkowaniu PIT.

Opodatkowanie "premii" ze Spółdzielni oraz ze środków UE

Wnioskodawczyni jest rolnikiem indywidualnym i uzyskuje przychody z działalności rolniczej (niestanowiące przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej). Jest również członkiem i Zastępcą Prezesa Zarządu Spółdzielni - Grupy Producentów Rolnych. W związku z prowadzoną działalnością spółdzielnia otrzymuje ze środków UE przekazywanych za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dofinansowanie na tworzenie grup producentów i organizacji producentów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Członkowie spółdzielni (rolnicy), którzy zrealizowaliby zakładane przez spółdzielnię cele związane z realizacją biznesplanu i zwiększyliby wartość produktu rolnego, zgodnie z założeniami spółdzielni, otrzymywaliby do każdego nabywanego przez spółdzielnię produktu rolnego (tj. świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone) tzw. "premię" jako określoną przez spółdzielnię kwotę pieniężną. Środki pieniężne na wypłatę ww. premii pochodziłyby z wypracowanego przez spółdzielnię zysku oraz ze środków UE przekazywanych za pośrednictwem ARiMR w ramach ww. programu. Wypłata premii nastąpi na podstawie faktury VAT w związku z dostarczonym produktem rolnym.

Zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy otrzymanie przez nią kwoty pieniężnej tzw. "premii" w opisanym stanie faktycznym, podlega opodatkowaniu PIT.

Przychód z działalności rolniczej niepodlegający PIT

Dyrektor KIS stwierdził, że otrzymanie przez wnioskodawczynię kwoty pieniężnej tzw. "premii" pochodzącej z wypracowanego przez spółdzielnię zysku oraz ze środków UE przekazywanych za pośrednictwem ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako określonej przez spółdzielnię kwoty pieniężnej z tytułu zrealizowania zakładanych przez spółdzielnię w biznesplanie założeń odnoszących się do nabywanych przez spółdzielnię produktów rolnych kupionych od wnioskodawczyni, nie podlega opodatkowaniu PIT.

Organ podatkowy wskazał, że zarówno przychody członków grupy producentów rolnych pochodzące ze sprzedaży produktów rolnych oraz z tytułu przekazanych im środków pieniężnych z dotacji, służących do wytworzenia produktów rolnych, dla których ta grupa została utworzona, należałoby uznać za stanowiące przychody z działalności rolniczej prowadzonej w ich gospodarstwach rolnych. Do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT).

Wobec powyższego organ uznał, że premia wypłacana przez spółdzielnięjako określona przez spółdzielnię kwota pieniężna, związana z wypełnieniem zakładanych celów biznesowych spółdzielni odnoszących się bezpośrednio do nabywanych przez spółdzielnię od wnioskodawczyni produktów rolnych,stanowi przychód z działalności rolniczej niepodlegający regulacjom ustawy o PIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.576.2023.1.MM