Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że Województwo nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, który dotyczy budowy drogi wojewódzkiej, ponieważ efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Projekt inwestycyjny, dotyczący budowy drogi wojewódzkiej

Pewien Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z pytaniem, dotyczącym możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu.

Zarząd Dróg Wojewódzkich jest samorządową jednostką budżetową, działającą na podstawie ustawy o finansach publicznych i wykonującą zadania publiczne z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi. Projekt inwestycyjny, w związku z którym Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje wydatki, kwalifikuje się do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.

W ramach projektu mają zostać poniesione wydatki na roboty drogowe, odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo prawa własności części nieruchomości, koszty pośrednie: wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, promocja projektu (materiały promocyjne, tablice pamiątkowe, audycje radiowe itp.).

W związku z tym, zostało zadane pytanie: Czy na podstawie obowiązujących przepisów, Województwo ma możliwości prawne odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?

Efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT

Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Województwo nie ma prawa odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) związanych z realizacją projektu, ponieważ efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

"Podkreślić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy – rozbudowane drogi w ramach inwestycji będą wykorzystywane do realizacji zadań własnych Województwa w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, nie mają Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji opisanego we wniosku zadania. Tym samym, nie przysługuje Państwu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) związanych z realizacją projektu. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. Oznacza to, że Województwo będzie musiało samodzielnie ponieść koszty VAT związane z tym projektem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.446.2023.1.MJ