Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że sprzedając dwie działki, które pochodzą z osobistego majątku, Wnioskodawczyni nie będzie działała jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy i w konsekwencji, sprzedaż ww. działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, nie będzie zobowiązana do zapłacenia podatku VAT.

Sprzedaż dwóch działek

Osoba, która złożyła zapytanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) jest emerytką, byłym rolnikiem, która sprzedała działkę niezabudowaną pewnej firmie. Z tego powodu została zapisana jako czynny podatnik VAT. Przez rok 2018, musiała funkcjonować jako czynny podatnik VAT. Sprzedała już 8 działek, zawsze pobierając podatek VAT od kupującego i odprowadzając go do Urzędu Skarbowego.

Obecnie planuje sprzedać dwie kolejne działki, które powstały w wyniku podziału działki, którą nabyła w 1999 r. Wnioskodawczyni nie zawarła żadnych umów przedwstępnych dotyczących sprzedaży tych działek. Wcześniej przedmiotowe działki oddała do bezumownego korzystania osobie obcej i nie miała i nie ma z tego tytułu żadnych korzyści majątkowych.

W tym stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy sprzedając dwie ww. działki zgodnie z decyzją podziałową o numerach 6/18 i 6/19 będzie Pani zobowiązana zapłacić podatek VAT według obecnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego?

Nie ma obowiązku zapłaty podatku VAT

Dyrektor KIS odpowiedział na zapytanie, że w opisanej sytuacji nie ma obowiązku zapłaty podatku VAT przy sprzedaży działek 6/18 i 6/19. Powołał się na fakt, że działki te pochodzą z majątku osobistego podatnika i sprzedaż nastąpi z jego własnego majątku. Ponadto, podatnik nabył te działki w 1999 r. na podstawie umowy kupna-sprzedaży i nie ponosił żadnych nakładów finansowych związanych z ich przygotowaniem do sprzedaży.

"W świetle zaprezentowanych przepisów prawa podatkowego, sprzedaż działek nr 6/18 i 6/19, należy zakwalifikować jako dostawę towarów. Jednakże, w przedmiotowej sprawie, nie będzie Pani działała w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Sprzedaż ww. działek w analizowanej sprawie należy uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania. Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że sprzedając wymienione we wniosku działki nr 6/18 i 6/19, nie będzie Pani działała jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy i w konsekwencji, sprzedaż ww. działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, nie będzie Pani zobowiązana do zapłacenia podatku VAT." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT przy sprzedaży dwóch działek, które pochodzą z jego majątku osobistego. Interpretacja ta ma znaczenie dla pytającej osoby, ponieważ nie będzie musiała odprowadzać VAT od sprzedaży tych działek.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.132.2023.2.TK