Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził brak możliwości odliczenia przez powiat podatku VAT od wydatków, związanych z realizacją projektów edukacyjnych, ponieważ powiat w związku z nabyciem towarów i usług nie wystąpi w roli podatnika, który wykorzysta je do działalności opodatkowanej.

Stworzenie ekopracowni przez powiat

W pewnym powiecie planowana jest realizacja projektu. Projekt zakłada stworzenie ekopracowni "Laboratorium fizyczno-geograficzne" w budynku szkoły. Pracownia będzie służyła uczniom do zgłębiania treści z zakresu podstawy programowej oraz rozwijania własnych zainteresowań. Źródłem finansowania projektu będą środki własne Powiatu oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powiat zadał pytanie, czy będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

Efekty zrealizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych PIT

Dyrektor KIS odpowiedział, że powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu. Wynika to z faktu, że efekty zrealizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przepisy prawa wymagają, aby towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku omawianego projektu, nie spełniony zostanie ten warunek, dlatego powiat nie będzie mógł odliczyć podatku VAT naliczonego od wydatków.

"Jak wskazano już wyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, dokonywaną przez dany podmiot w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czyli przez podatnika.

W omawianej sprawie, jak wynika z jej opisu, związek taki nie wystąpi. Jak bowiem Państwo wskazali, Powiat nie będzie wykonywał żadnych odpłatnych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Powiat nie będzie odpłatnie udostępniał pracowni ani zakupionego w ramach projektu wyposażenia. Nabywane towary i usługi będą wykorzystywane przez (…) wyłącznie dla celów dydaktycznych w zakresie edukacji ekologicznej prowadzonej w szkole. Tym samym czynności podejmowane przez Powiat w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą miały charakter publicznoprawny, co w tej sytuacji wyłącza Powiat z kategorii podatników podatku od towarów i usług.

W konsekwencji na niespełnienie ww. przesłanki warunkującej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (tj. Powiat w związku z nabyciem towarów i usług nie wystąpi w roli podatnika, który wykorzysta je do działalności opodatkowanej) nie mają Państwo możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „(…)”." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że powiatowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu ekopracowni "Laboratorium fizyczno-geograficzne". Powiat będzie musiał pokryć koszty projektu z własnych środków, bez możliwości odliczenia podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.117.2023.1.AW