Organ administracji skarbowej potwierdza, że przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną nie wpływa na obowiązki podatkowe osób fizycznych. Wnioskodawca otrzymał odpowiedź, że takie przekształcenie jest neutralne podatkowo, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przekształcenie spółki a PIT

Wnioskodawca, osoba fizyczna, zwrócił się do organów administracji skarbowej z zapytaniem dotyczącym przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana) w spółkę akcyjną (spółka przekształcona). Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy takie przekształcenie wpłynie na jego obowiązki podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca oczekiwał informacji, czy przekształcenie spółki spowoduje zmianę w obciążeniach podatkowych, które obecnie ponosi jako osoba fizyczna.

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na pytanie zadane przez wnioskodawcę, Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną nie będzie miało wpływu na obowiązki podatkowe wnioskodawcy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. KIS w indywidualnej interpretacji skierowanej do podatnika wskazała, że: "Pan, jako Wspólnik Spółki Przekształcanej, nie uzyska żadnego dochodu, czy też przysporzenia w związku z jej przekształceniem. Tak jak zostało wskazane w zdarzeniu przyszłym, Pana sytuacja majątkowa pozostanie bez zmian – zmianie ulegnie jedynie charakter posiadanych przez Pana papierów wartościowych, tj. zamiast udziałów w Spółce Przekształcanej będzie Pan posiadał akcje Spółki Przekształconej. Jednocześnie, z uwagi na brak przepisu, który nakazywałby opodatkowanie wspólnika z tytułu przekształcenia spółki lub określałby jego przychód z tego tytułu, przekształcenie pozostanie neutralne dla Pana." Powołując się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, organy administracji skarbowej stwierdziły, że jedynie przekształcenia heterogeniczne powodują zmianę w statusie prawnopodatkowym podatników.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.481.2018.13.MZ