Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że spółka ma prawo zaliczyć odsetki od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów, gdyż spełnione zostały warunki ustawy CIT dotyczące ponoszenia kosztów w celu osiągnięcia przychodów i zostały uregulowane poprzez konwersję wierzytelności na akcje.

Odsetki od zobowiązań, a koszty uzyskania przychodów

Wnioskodawca, będący spółką akcyjną działał wcześniej jako część grupy kapitałowej. W okresie od 2019 do 2021 roku spółka zaciągnęła dwanaście pożyczek od akcjonariusza. W grudniu 2021 roku spółka zawarła porozumienie z akcjonariuszem, które umożliwiło przesunięcie terminu płatności odsetek od jednej z tych pożyczek w zamian za dodatkowe wynagrodzenie. W październiku 2022 roku, na podstawie uchwały podjętej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, kapitał zakładowy został podwyższony poprzez emisję nowych akcji. Wszystkie emitowane akcje zostały zaoferowane jedynemu akcjonariuszowi. Następnie, 25 października 2022 roku, spółka i akcjonariusz zawarli umowę potrącenia, w wyniku której zaktualizowano wzajemne wierzytelności. Wierzytelności akcjonariusza składały się z głównych kwot pożyczek i porozumienia oraz odsetek od pożyczek i wynagrodzenia zgodnie z porozumieniem.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy spółka jako dłużnik pożyczkodawcy z tytułu zawartych umów pożyczek, ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartość naliczonych i potrąconych należności odsetkowych z tytułu zawartych umów pożyczek oraz porozumienia zawartych z akcjonariuszem, w związku z przekazaniem wierzytelności wynikających z tych umów wraz z odsetkami na akcje w podwyższonym kapitale spółki? Wnioskodawca jest zdania, że ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartość naliczonych i potrąconych należności.

KIS: spółka ma prawo zaliczyć odsetki od pożyczek do kosztów podatkowych

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. W opinii organu podatkowego spółka ma prawo do zaliczenia odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ spełniają one warunki ustawy CIT dotyczące ponoszenia kosztów w celu osiągnięcia przychodów i zostały faktycznie uregulowane w wyniku konwersji wierzytelności na akcje. KIS uznała, że w przypadku spółki, udzielenie pożyczek było związane z działalnością operacyjną, a odsetki od tych pożyczek były kosztem ponoszonym w celu zachowania źródła przychodów. Oznacza to, że odsetki od pożyczek, które spółka naliczyła i przekazała w zamian za akcje, można uznać za koszty uzyskania przychodów.

Organ podatkowy podkreślił, że konwersja wierzytelności na akcje jest dopuszczalną formą uregulowania istniejącego zobowiązania wobec pożyczkodawcy. W efekcie konwersji spółka przekazała akcje w zamian za wierzytelności pożyczkowe. Przesunięcie wartości z wierzytelności na akcje jest uważane za spełnienie zobowiązania, co z kolei skutkuje uznaniem, że odsetki zostały faktycznie uregulowane.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.58.2023.1.IZ