Dyrektor KIS potwierdził, że Parafia nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur, dotyczących wydatków dokonywanych w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny.

Operacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

W niniejszej sprawie pewna Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, ani nie składa deklaracji VAT-7. Parafia podpisała umowę o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

Projekt realizowany przez Parafię nie przyniesie żadnych przychodów, a jego efekty nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału turystycznego regionu. Projekt wpisuje się w założenia RPO, realizując cele związane z zachowaniem i ochroną środowiska, efektywnym gospodarowaniem zasobami oraz promocją i rozwojem dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

W tym stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy Parafia ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków dokonywanych w związku z realizacją projektu, współfinansowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny?

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Zdaniem Dyrektora KIS, Parafia nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur, dotyczących wydatków dokonywanych w związku z realizacją projektu.

Organ w odpowiedzi na to pytanie stwierdził, że Parafia, jako podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej i niebędący płatnikiem podatku VAT, nie może odzyskać podatku od towarów i usług.

"W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, a efekty zrealizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Podsumowując, Parafia nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „(…)” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (…)." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z udzielonej interpretacji wynika, że Parafia nie może obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków związanych z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych UE. Parafia jako podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej i niebędący płatnikiem VAT nie ma prawa odzyskać podatku od towarów i usług. Dla Parafii oznacza to brak możliwości odliczenia podatku naliczonego od kosztów poniesionych w ramach projektu.

Źródło: Parafia nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków dokonywanych w zwią... - Interpretacja - 0112-KDIL1-2.4012.332.2023.1.DS