Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) preferencje podatkowe dla spółek holdingowych, umożliwiające zwolnienie z CIT od zysków ze zbycia udziałów w spółkach zależnych oraz 95% zwolnienie od CIT od dywidend, obowiązują od 2023 roku, nie obejmując zysków uzyskanych w 2022 roku.

Udziały w spółce zależnej, a ulga podatkowa

Wnioskodawczynią jest spółka holdingowa, która posiadała 100% udziałów w spółce zależnej. Spółka złożyła oświadczenie o zamiarze skorzystania z ulgi podatkowej w związku z planowanym odpłatnym zbyciem udziałów w spółce zależnej. W treści tego oświadczenia Spółka podała informacje o stronach transakcji, danych nabywcy, planowanej dacie transakcji, udziale w kapitale spółki zależnej. Spółka spełniała szereg kryteriów, które uprawniały ją do uznania za spółkę holdingową. Miała formę prawną zgodną z wymaganiami, posiadała zarząd na terytorium Polski oraz była objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce. Udziały w spółce zależnej nie były posiadane bezpośrednio lub pośrednio przez akcjonariusza,, który miał siedzibę, zarząd lub rejestrację na terytorium.

Spółka skierowała pytanie do KIS czy prawidłowo została ustalona możliwość spełniania warunku posiadania udziałów nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, zarówno w odniesieniu do spółki zależnej oraz spółki holdingowej? Zdaniem spółki okres nieprzerwanego posiadania udziałów nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, zarówno w odniesieniu do spółki zależnej, jak i spółki holdingowej należy rozumieć od momentu nabycia udziałów w spółce zależnej, jeżeli posiadanie to jest nieprzerwane.

KIS: spółki holdingowe mogą skorzystać ze zwolnienia od 2023 roku

KIS stwierdziła, że stanowisko spółki jest błędne. KIS uznała, że preferencja podatkowa ma zastosowanie od roku 2023, więc zyski uzyskane ze zbycia udziałów w 2022 roku nie kwalifikują się do zwolnienia. Organ wskazał, że spółki holdingowe mogą skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od zysków uzyskanych ze zbycia udziałów lub akcji w swoich spółkach zależnych. Ponadto, 95% dywidend wypłacanych spółce holdingowej przez jej spółki zależne również podlega zwolnieniu z podatku CIT.

Aby skorzystać z tych preferencji, spółka holdingowa musi spełnić określone warunki, takie jak posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółkach zależnych przez co najmniej 1 rok, prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej i brak korzystania z innych zwolnień podatkowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.803.2022.1.PC