Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że Dom Pomocy Społecznej (DPS), jako płatnik ma obowiązek pobierać i odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy od odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym także od środków zmarłych mieszkańców.

Obowiązki związane z odsetkami od depozytów mieszkańców DPS-u

DPS posiada umowę z bankiem na prowadzenie rachunku depozytowego. Na rachunku znajdują się środki pieniężne obecnych żyjących mieszkańców, jak i zmarłych (środki znajdują się na rachunku do czasu wypłacenia ich spadkobiercom). Z uwagi na specyfikę instytucji, jaką jest DPS przechowywanie środków na rachunku depozytowym ma na celu zapewnienie bezpiecznego przechowywania pieniędzy, z uwagi na to, że znajdują się tam często ludzie samotni, opuszczeni, chorzy, w pełni niesamodzielni z uwagi na wiek i choroby somatyczne. Zdarza się, że po śmierci mieszkańca pozostają na koncie depozytowym środki finansowe, które razem z odsetkami wchodzą w tzw. masę spadkową i ich wydanie możliwe jest jedynie uprawnionym osobom legitymującym się odpowiednio postanowieniem o nabyciu spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.

W opinii wnioskodawcy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, DPS nie ma obowiązku odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek naliczonych dla zmarłych mieszkańców. Przedstawiciele DPS-u zwrócili się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które reprezentują, jest prawidłowe.

KIS potwierdza obowiązek DPS-u do poboru podatku od odsetek dla spadkobierców

Zgodnie z interpretacją przedstawioną przez organ podatkowy, DPS ma obowiązek odprowadzać zryczałtowany 19% podatek dochodowy od odsetek depozytów pieniężnych zmarłych mieszkańców. Obowiązek ten dotyczy sytuacji, w której spadkobiercą jest osoba fizyczna. Zryczałtowany podatek dochodowy powinien być pobrany w momencie dokonywania wypłat lub postawienia do dyspozycji pieniędzy, lub wartości pieniężnych prawnym spadkobiercom. Podstawa prawna tej decyzji znajduje się w art. 30a ust. 1 pkt 3 oraz art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy wskazał, że odsetki od depozytów należne za okres od dnia śmierci mieszkańca, jako nieobjęte spadkiem, mogą być wypłacone każdemu ze spadkobierców, w należnej im części, po wykazaniu przymiotu spadkobiercy postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

Z uwagi na powyższe organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem przedstawicieli DPS-u.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.114.2023.1.MN