Dyrektor KIS potwierdził, że Gmina, która przeprowadziła termomodernizację świetlicy wiejskiej, nie spełnia warunków do odliczenia podatku VAT, ponieważ nie wykonuje działalności gospodarczej, a inwestycja nie jest związana z opodatkowaniem VAT.

Inwestycja adaptacji i termomodernizacji świetlicy wiejskiej

Wnioskodawcą jest gmina, która przeprowadziła inwestycję polegającą na adaptacji i termomodernizacji obiektu świetlicy wiejskiej. Celem projektu jest wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację tego projektu.

Świetlica powstała w ramach Inwestycji jest/będzie przedmiotem nieodpłatnego udostępniania na rzecz mieszkańców Gminy celem realizacji zadań publicznoprawnych wynikających z odrębnych ustaw związanych w szczególności z kulturą, tj. przykładowo celem organizacji darmowych warsztatów dla mieszkańców, zajęć dla dzieci i młodzieży etc. - wskazał Wnioskodawca.

Wydatki związane z inwestycją zostały udokumentowane fakturami VAT wystawianymi na Gminę.

Wnioskodawca skierował pytanie do Dyrektora KIS, dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od tych wydatków. Chciał dowiedzieć się, czy gmina ma prawo do odliczenia VAT i jakie przepisy prawne to regulują.

Brak prawa do odliczenia VAT naliczonego

W odpowiedzi na pytanie skierowane przez wnioskodawcę, Dyrektor KIS stwierdził, że gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z inwestycją świetlicy wiejskiej. Powołując się na przepisy ustawy o VAT, organ stwierdził, że gmina nie spełnia warunków koniecznych do odliczenia podatku VAT. Przede wszystkim, gmina nie jest podatnikiem VAT zgodnie z art. 15 ustawy o VAT, ponieważ nie wykonuje działalności gospodarczej. Ponadto, wydatki na inwestycję gminną nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, ponieważ majątek inwestycji jest wykorzystywany do realizacji zadań publicznych, a nie do generowania obrotów podlegających opodatkowaniu VAT.

"Zgodnie z Państwa wskazaniem świetlica powstała w ramach Inwestycji jest/będzie przedmiotem nieodpłatnego udostępniania na rzecz mieszkańców Gminy celem realizacji zadań publicznoprawnych. Zatem towary i usługi nabywane w ramach ww. Inwestycji nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym, w analizowanej sprawie nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego (wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy), jaką jest związek nabywanych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca otrzymał informację, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z inwestycją świetlicy wiejskiej. Interpretacja indywidualna opiera się na przepisach ustawy o VAT, które określają warunki odliczenia podatku VAT. Wynika z niej, że gmina nie jest podatnikiem VAT i nie spełnia warunków umożliwiających odliczenie VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.374.2023.1.AM