Dyrektor KIS potwierdził, że oświetlenie uliczne, które jest objęte inwestycją, będzie wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT, a tym samym Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji inwestycji.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i planuje realizację projektu modernizacji oświetlenia ulicznego na swoim terenie. Projekt ten będzie współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Inwestycja obejmuje wymianę 599 szt. opraw oświetlenia ulicznego na oprawy ze źródłami w technologii LED wraz z wymianą wysięgników, zabezpieczeń opraw z zaciskami, modernizację 43 punktów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego w celu ich przystosowania do nowych warunków pracy, zainstalowanie indywidualnego systemu sterowania każdą oprawą osobno poprzez sieć internetową oraz budowę 2 punktów oświetlenia ulicznego z zasilaniem z odnawialnych źródeł energii.

Realizacja inwestycji stanowi realizację zadań własnych Gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody, bezpieczeństwa obywateli oraz zaopatrzenia w energię elektryczną.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania, w którym założono, że podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym projektu. Wobec tego, Gmina zapytała czy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT od realizowanej inwestycji.

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od realizowanej inwestycji

W odpowiedzi na pytanie Gminy, Dyrektor KIS stwierdził, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od realizowanej inwestycji. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W opisanym przypadku oświetlenie uliczne wykorzystywane będzie do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT, dlatego Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego.

"W rozpatrywanej sprawie nie jest spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizowanym zadaniem, tj. związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jak wynika z opisu sprawy, efekty zrealizowanej przez Państwa inwestycji będą ogólnodostępne i przeznaczone do użytku niekomercyjnego (nieodpłatnego). Infrastruktura będąca przedmiotem inwestycji będzie służyła nieodpłatnie ogółowi mieszkańców Gminy i osobom odwiedzającym Gminę. Nie planują Państwo zmiany charakteru korzystania z ww. infrastruktury, w tym jej udostępniania za odpłatnością na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze. Zatem towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji opisanego we wniosku projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym nie mają Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wniosek dla Gminy jest taki, że nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT od realizowanej inwestycji modernizacji oświetlenia ulicznego. Zgodnie z interpretacją, oświetlenie uliczne objęte inwestycją będzie wykorzystywane tylko do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT, dlatego odliczenie VAT naliczonego nie jest możliwe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.456.2023.1.MC