Dyrektor KIS potwierdził, że Miasto nie może odliczyć podatku VAT, związanego z projektem demontażu wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wniosek o interpretację indywidualną został złożony przez Miasto i Gminę do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w związku z ich wnioskiem o uzyskanie pomocy finansowej na realizację projektu związanego z odebraniem, demontażem, transporcie i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest od mieszkańców z terenu Miasta i Gminy. Dofinansowanie ma pochodzić od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z tym, Miasto i Gmina zadali pytanie, czy mogą ubiegać się o zwrot naliczonego podatku VAT związanego z realizacją tego zadania.

Usuwanie azbestu, a VAT

Dyrektor KIS stwierdził, że w związku z realizacją projektu, jednostka samorządu terytorialnego nie może odliczyć ani odzyskać podatku VAT.

"W związku z powyższym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki, warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, Miasto i Gmina (...) nie będzie miała – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania. W konsekwencji, Miastu i Gminie (...) z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Miasto i Gmina (...) nie będzie miała również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1008). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Miasto i Gmina (...) nie spełnia ww. warunków, nie będzie miała możliwości ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia. Podsumowując, Miasto i Gmina (...)nie będzie miała prawa do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania pn.: „(...)”." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że ani Miasto, ani Gmina nie ma możliwości ubiegania się o zwrot naliczonego podatku VAT związanego z odebraniem, demontażem, transporcie i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest od mieszkańców.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.442.2023.1.AW