Dyrektor KIS potwierdził, że Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków udokumentowanych fakturami na przedsięwzięcie, bowiem nabyte towary i usługi będą służyły Gminie do wykonywania działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT.

Pomoc finansowa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego

Pewna Gmina złożyła wniosek o pomoc finansową w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu realizacji projektu, mającego na celu poprawę atrakcyjności turystycznej i wizerunkowej obszaru lokalnej grupy działania mieszkańców Gminy. Projekt obejmuje m.in. przygotowanie nawierzchni działki, montaż urządzeń rekreacyjnych, tablic informacyjnych oraz elementów małej architektury. Gmina nie planuje pobierania opłat za udostępnianie nowopowstałego miejsca rekreacji i nie będzie go wykorzystywała w celach odpłatnych. Faktury dokumentujące realizację prac w ramach projektu będą zawierać naliczony podatek VAT i będą wystawione na Gminę.

W tym stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków udokumentowanych fakturami na przedsięwzięcie?

Brak prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT od poniesionych wydatków

Dyrektor KIS stwierdził, że Gmina nie ma prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT od poniesionych wydatków. Organ powołał się na przepisy prawa podatkowego, które określają, że odliczenie VAT jest możliwe jedynie w przypadku, gdy nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania działalności podlegającej opodatkowaniu VAT.

"Stanowisko Gminy potwierdzają liczne interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zbliżonych opisach sprawy, przykładowo wydana w dniu 7 czerwca 2023 r. interpretacja o sygn. 0112-KDIL1-3.4012.244.2023.1.JŚ, w której organ wyjaśnia, że: „Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. (...) Wnioskodawca wskazał, że zrealizowana operacja nie będzie w żaden sposób generowała dochodów po stronie Gminy, które podlegałyby opodatkowaniu VAT. Efekty realizowanej operacji nie będą w ogóle służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług według stawek VAT ani czynnościom zwolnionym od tego podatku. Przedmiotowe zadania Gmina realizuje na rzecz lokalnej społeczności nieodpłatnie w ramach działalności publicznoprawnej poza zakresem opodatkowania VAT. W związku z powyższym, Gmina nie będzie miała – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na przedsięwzięcie (...)”." - wskazał organ.

Podsumowanie

Gmina nie spełnia warunków umożliwiających odliczenie podatku VAT od ponoszonych wydatków na projekt.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.455.2023.1.EW