Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że przychody z licencji na korzystanie ze znaku towarowego, który został wytworzony przez samą spółkę i udzielony innym spółkom w grupie, nie podlega zaliczeniu do kategorii przychodów z zysków kapitałowych.

Licencja na znak towarowy, a przychody z zysków kapitałowych

Wnioskodawcą jest spółka holdingowa, która zrzesza inne spółki z grupy kapitałowej. Spółka posiada znak towarowy, który jest zarejestrowany i wytworzony we własnym zakresie, nie stanowi jednak wartości niematerialnych i prawnych w ujęciu podatkowym, i jest rozpoznawany jako wartość niematerialna i prawna w księgach rachunkowych. Dnia 1 stycznia 2020 r. spółka zawarła umowę licencyjną z pozostałymi spółkami z grupy, która umożliwia spółkom korzystanie ze znaku towarowego w zamian za ustalone wynagrodzenie w wysokości 2,5% przychodów netto ze sprzedaży usług do klientów, która nie przekracza 25% zysku ze sprzedaży danej spółki z grupy.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy przychody z licencji uzyskiwane od spółek z grupy na używanie znaku towarowego stanowią przychody z innych źródeł, które nie powinny być kwalifikowane do przychodów z zysków kapitałowych, zgodnie z ustawą o CIT? Wnioskodawca jest zdania, że przychody z licencji stanowią dochody z innych źródeł.

KIS: przychody z licencji na znak towarowy to przychody z innych źródeł

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. KIS uznała, że przychody wnioskodawcy z licencji na korzystanie ze znaku towarowego, który sam wytworzył, powinny być traktowane jako przychody z innych źródeł, a nie jako przychody z zysków kapitałowych zgodnie z ustawą CIT. Organ podatkowy wyjaśnił, że w ustawie o CIT zostało wprowadzone rozróżnienie między dwiema kategoriami przychodów: zyskami kapitałowymi i przychodami z innych źródeł. Przychody z zysków kapitałowych obejmują określone rodzaje przychodów, takie jak prawa majątkowe, wynajem, papierów wartościowych itp., podczas gdy przychody z innych źródeł obejmują różne inne rodzaje dochodów, które nie mieszczą się w kategorii zysków kapitałowych.

KIS podkreśliła, że do wnioskodawcy, który samodzielnie wytworzył znak towarowy i udziela licencji na jego wykorzystanie innym spółkom w grupie, nie stosuje się przepisów ustawy o CIT, które dotyczą przychodów z zysków kapitałowych. Znak towarowy został wytworzony przez samą spółkę, natomiast nie został nabyty od innego podmiotu. Przychody z licencji w takiej sytuacji nie są zaliczane do kategorii przychodów z zysków kapitałowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.274.2023.1.KK