Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, zmiany w umowie o dożywocie będą dla wnioskodawców neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie będą one rodziły obowiązku zapłaty podatku dochodowego, gdyż nie spowodują powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Skutki podatkowe zmiany umowy dożywocia

Aktem notarialnym z 2022 r. małżonkowie zawarł z JK i WK umowę dożywocia. Na mocy tej umowy stali się właścicielami dwóch lokali mieszkalnych. WK zmarł w 2022 r. Pani JK podjęła decyzję, że nie chce mieszkać samotnie i życzy sobie, aby małżonkowie przyjęli ją na domownika w posiadanym przez nich domu. Pani JK oraz małżonkowie pragną zgodnie, na zasadzie swobody umów wynikającej z treści art. 3531 Kodeksu cywilnego, zmienić łączącą strony umowę dożywocia z 2022 r. w ten sposób, że osobiste prawo rzeczowe dożywocia zostanie wykreślone z nieruchomości (…) i (…) zaś wpisane do działu III księgi wieczystej nieruchomości (…).

Małżonkowie są zdania, że stosownie do treści art. 21 ust. 1 32b) ustawy o PIT, zwolnione od podatku są przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 6000 zł. Umowa, którą strony zamierzają zawrzeć, nie jest jednak umową zamiany, ale stanowi zmianę uprzednio już zawartej umowy dożywocia. Dlatego też, wobec faktu, iż umowa dożywocia nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym, ale wyłącznie podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to także zmiana takiej umowy na zasadzie wyżej opisanej nie będzie rodziła dla nich obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Zainteresowani w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwrócili się do organu podatkowego z pytaniem, czy zmiana umowy o dożywocie w sposób opisany, będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Umowa o dożywocie i jej modyfikacje nie generują obowiązku zapłaty PIT

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że umowa o dożywocie, zgodnie z którą nabywca zobowiązał się zapewnić dożywotnikowi utrzymanie w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, jest umową wzajemną, która charakteryzuje się odpłatnością. Oznacza to, że ma charakter odpłatnego zbycia nieruchomości. Organ podatkowy podkreślił, że choć art. 10 ust. 1 ustawy o PIT precyzuje, iż źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, to nie mówi nic o odpłatnym nabyciu nieruchomości. W kontekście przedstawionej sprawy, zainteresowani nie uzyskują przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie zawarcia umowy o dożywocie.

W konsekwencji, również ewentualne przyszłe zmiany w umowie o dożywocie będą dla wnioskodawców neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie będą one rodziły obowiązku zapłaty podatku dochodowego, gdyż nie spowodują powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu. Na tej podstawie, Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawców za prawidłowe, zmiana umowy o dożywocie nie będzie skutkowała obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Jednakże, organ zwrócił uwagę, że konkluzja ta jest uzasadniona z innych przyczyn, niż te przedstawione we wniosku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.553.2023.2.MB