Gmina uzyskała dofinansowanie na wymianę nieekologicznych pieców węglowych na kotły zasilane gazem ziemnym. Po pięciu latach trwałości projektu, mieszkańcy, którzy stali się właścicielami nowych pieców, zastanawiają się, czy zachodzi wobec nich obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych. KIS w swojej interpretacji wyjaśniła, że mieszkańcy są zwolnieni z opodatkowania, co oznacza brak obowiązku sporządzania i przekazywania informacji PIT-8C.

Program wymiany pieców a obowiązki podatkowe mieszkańców gminy

Gmina zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych na kotły zasilane gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych na terenie miasta. Dofinansowanie to zostało przekazane mieszkańcom-inwestorom, którzy zobowiązali się do pokrycia 25% wkładu własnego i przekazali je na rachunek bankowy gminy. Pozostałe 75% pokryła gmina z otrzymanej dotacji. Mieszkańcy-inwestorzy zostali właścicielami pieców po zakończeniu 5-letniego okresu trwałości projektu.

Czy mieszkańcy-inwestorzy, którzy stali się właścicielami wymienionych pieców po zakończeniu 5-letniego okresu trwałości projektu, są zobowiązani do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, a gmina musi sporządzić i przekazać im informacje PIT-8C?

Stanowisko KIS

KIS na pytanie zdane przez podatnika wyjaśniła, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku opisanym przez wnioskodawcę, dotacja udzielona mieszkańcom-inwestorom przez gminę stanowiła dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, ponieważ pochodziła z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym KIS stwierdziła, że mieszkańcy-inwestorzy, którzy otrzymali dotację na wymianę pieca i stali się właścicielami pieców po zakończeniu 5-letniego okresu trwałości projektu, nie są zobowiązani do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanej dotacji, a gmina nie ma obowiązku sporządzenia i przekazania im informacji PIT-8C za 2022 rok.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.643.2023.2.MN