Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dyrektor KIS potwierdził, że Stowarzyszenie nie będzie mogło odzyskać podatku VAT związanego z realizacją projektu.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Pewne Stowarzyszenie łożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

W ramach tego projektu planowane jest zorganizowanie festynu rodzinnego, na którym zapewniona zostanie obsługa muzyczna, zamki dmuchane, wata cukrowa, popcorn, usługi garncarskie, bryczka, zagroda zwierząt i catering.

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiągnie żadnych przychodów w wyniku realizacji projektu.

W tym stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania, w związku z realizacją poddziałania „(…)”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego pn. „(…)”?

Brak możliwości odzyskania podatku VAT przez Stowarzyszenie

Dyrektor KIS potwierdził, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, co oznacza, że nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ nie spełnia podstawowego warunku uprawniającego do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Projekt nie jest związany z czynnościami opodatkowanymi VAT, a działalność statutowa Stowarzyszenia kwalifikuje się do usług zwolnionych od podatku VAT.

"Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ Wnioskodawca wskazał, że nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem.

Zatem Wnioskodawca nie będzie miał – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu

W konsekwencji Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 80 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Stowarzyszenie nie spełnia tych warunków, nie będzie miało możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania. Jako stowarzyszenie niezarejestrowane jako podatnik VAT czynny, nie spełnia podstawowego warunku uprawniającego do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.407.2023.1.JŚ