Dyrektor KIS potwierdził, że Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej.

Przebudowa drogi gminnej, a VAT

Zdarzeniem przyszłym we wniosku jest planowana przez gminę inwestycja, polegająca na przebudowie drogi gminnej. Gmina ubiega się o przyznanie pomocy na operacje w ramach Programu PROW na lata 2014-2020.

Realizowana inwestycja mieści się w zakresie zadań własnych gminy i nie będzie generować przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej. Gmina ponosi wszystkie koszty związane z inwestycją, w tym również koszt podatku VAT, który został uwzględniony w budżecie inwestycji.

W tym stanie sprawy zostało postawione pytanie: Czy Gmina, w związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego ma możliwość odzyskania podatku VAT?

Gmina nie ma prawa do odzyskania podatku VAT

W odpowiedzi na zapytanie, Dyrektor KIS stwierdził, że Gmina nie ma prawa do odzyskania podatku VAT związanego z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z przepisami, prawo do odliczenia podatku należnego od kwoty podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, którzy wykorzystują nabyte towary i usługi do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina, jako organ władzy publicznej, nie jest uznawana za podatnika podatku VAT w zakresie realizowanych zadań publicznych, o ile nie wykonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

"Zgodnie z przytoczonymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT naliczonego nie będą spełnione. Realizując przedmiotowe zadanie, nie będą Państwo działać w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, lecz jako organ władzy publicznej, w zakresie zadań własnych, nałożonych odrębnymi przepisami prawa (art. 15 ust. 6 ustawy), w ramach czynności publicznoprawnych. Ponadto, jak Państwo wskazali w opisie sprawy, efekty realizacji inwestycji nie będą służyły prowadzeniu działalności gospodarczej oraz nie będą generowały żadnych przychodów z tego tytułu. (…) W związku z poniesionymi wydatkami, Gmina nie będzie miała również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1008 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Gmina nie spełnia ww. warunków, nie będzie miała możliwości ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z udzielonej interpretacji wynika, że Gmina nie ma prawa do odzyskania podatku VAT związanego z realizacją inwestycji drogowej. Pomimo poniesienia kosztów związanych z inwestycją, Gmina nie będzie traktowana jako podatnik podatku VAT i nie spełnia warunków do odliczenia podatku naliczonego. Z tego wynika, że Gmina nie otrzyma zwrotu podatku VAT z tego tytułu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.478.2023.1.KFK