Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu edukacyjnego, ponieważ wydatki ponoszone w ramach projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, z Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na realizację projektu. Projekt ma na celu poprawę warunków kształcenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy.

W ramach projektu zostaną wyposażone pracownie do nauki oraz projekt zakłada wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnych, szczególnie uzdolnionych oraz z problemami w przyswajaniu wiedzy. Zakupione zostanie wyposażenie sal, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i specjalistyczny.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT od towarów i usług. Faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki będą wystawiane na Gminę. Realizacja projektu należy do zadań własnych Gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Gmina wykorzystuje nabyte towary i usługi związane z realizowanym projektem do czynności nieopodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W tym stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu „...”?

Stanowisko KIS lub MF

Zdaniem Dyrektora KIS, Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu. Powołano się na art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym Gmina ponosi wydatki związane z realizacją zadań publicznych wykonywanych w ramach władzy publicznej. Z tego względu warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony.

Dodatkowo na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest wykorzystywanie nabywanych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponieważ efekt inwestycji nie będzie służył czynnościom opodatkowanym, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego.

"Reasumując, nie mają Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – wydatki ponoszone w ramach projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu. Ponieważ Gmina ponosi wydatki w ramach wykonania zadań publicznych, warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego nie zostanie spełniony. Oznacza to, że Gmina nie będzie mogła odliczyć podatku VAT od poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.496.2023.1.JS