Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że odsetki za opóźnienie zwrotu nienależnie pobranych przez bank świadczeń na podstawie unieważnionej przez sąd umowy kredytu CHF, dotyczą świadczenia niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a zatem są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy PIT.

Odsetki za opóźnienie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez bank

W 2007 r. wnioskodawczyni wraz z mężem zawarła umowę kredytu hipotecznego waloryzowaną kursem franka szwajcarskiego (CHF). Umowa zawierała klauzule abuzywne, co do mechanizmu indeksacji, więc został wniesiony pozew przeciwko bankowi, w którym małżeństwo żądało nieważności umowy. Sąd w marcu 2023 r. uznał ww. umowę za nieważną, a co za tym idzie niewywołującą żadnych skutków prawnych (tak jakby nie istniała) i w konsekwencji zasądził od pozwanego banku zwrot nienależnie pobranych przez bank świadczeń, na podstawie nieważnej umowy kredytowej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Bank stosując się do wyroku, w najbliższym czasie wpłaci na wspólne konto małżeństwa zasądzoną kwotę wraz z odsetkami za opóźnienie i kosztami procesu.

Zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy wypłata odsetek za opóźnienie stanowić będzie dla nich przychód i czy powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy o PIT.

Odsetki z tytułu unieważnienia umowy kredytowej nie podlegają PIT

Dyrektor KIS potwierdził, że odsetki za opóźnienie zwrotu nienależnie pobranych przez bank świadczeń na podstawie unieważnionej przez sąd umowy kredytu CHF dotyczą świadczenia niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wobec powyższego organ podatkowy uznał, że ww. odsetki objęte są zwolnieniem od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o PIT, a w konsekwencji w związku z ich wypłatą nie powstanie u małżonków zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy podkreślił, że zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 29 października 2021 r.: "wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od podatku dochodowego lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku". Nowy przepis w art. 21 ust. 1 pkt 95b ww. ustawy ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

Zdaniem Dyrektora KIS, wprowadzenie tego przepisu pozwala na jednoznaczne uregulowanie kwestii opodatkowania tego typu odsetek, eliminując wątpliwości interpretacyjne dotyczące tego zagadnienia. Dzięki temu przepisowi, podatnicy mogą być pewni, że nie zostaną obciążeni podatkiem dochodowym w związku z otrzymaniem takich odsetek.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.270.2023.2.MM