Dyrektor KIS potwierdził, że Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na inwestycję, jak i po jej zakończeniu.

Budowa ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina wykonuje zadania własne nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, w tym związane z kulturą fizyczną i turystyką.

W ramach jednego z projektów, Gmina planuje budowę ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej, która będzie bezpłatnie dostępna dla wszystkich mieszkańców. Projekt ma być dofinansowany w ramach Odnowy Obszaru Lokalnej Grupy Działania poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na rok 2014-2020.

Gmina chce dowiedzieć się, czy naliczony podatek VAT w kosztach inwestycji może zostać odzyskany przez Gminę w całości lub w części.

Brak możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT

W odpowiedzi na pytanie Gminy, Dyrektor KIS stwierdził, że Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części. Gmina nie jest podatnikiem podatku VAT, ponieważ działalność gospodarcza obejmuje czynności wykonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych, a Gmina realizuje Zadanie nałożone na nią ustawą o samorządzie gminnym. Ponadto, przestrzeń rekreacyjna, którą Gmina planuje zbudować, będzie ogólnodostępna i bezpłatna, więc nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi. W związku z tym, Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

"Podsumowując, podatek VAT naliczony, znajdujący się w kosztach Inwestycji nie może zostać w opisanym stanie prawnym odzyskany (odliczony) w całości lub w części przez Gminę, w związku z realizacją Projektu." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, Gmina nie będzie mogła odzyskać naliczonego podatku VAT w związku z budową przestrzeni rekreacyjnej. Gmina nie jest podatnikiem podatku VAT, ponieważ realizuje Zadanie nałożone na nią ustawą o samorządzie gminnym, a przestrzeń rekreacyjna będzie ogólnodostępna i bezpłatna.

Źródło: Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu. - Interpretacja - 0112-KDIL1-1.4012.365.2023.1.WK