Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że Gminie nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków, które będą ponoszone wzwiązku z realizacją projektu remontu i adaptacji budynku na bibliotekę i centrum kultury.

Remont starego budynku szkoły w Gminie, a VAT

W niniejszej sprawie Gmina zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu.

Gmina planuje przeprowadzić remont starego budynku szkoły i zaadaptować go na bibliotekę i centrum kultury. Projekt ten ma służyć mieszkańcom Gminy i nie przewiduje żadnych dochodów z tytułu wykorzystania infrastruktury. Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację tego projektu.

W tej sprawie zostało zadane pytanie: Czy Gminie będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków, które będą ponoszone w związku z realizacją Projektu?

Brak możliwości odliczenia VAT

Według odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu.

Organ podatkowy powołał się na ogólną zasadę zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi, który wykorzystuje towary i usługi do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku Gminy, która nie osiąga dochodów z tytułu wykorzystania infrastruktury projektu, nie będzie spełniony warunek związku ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, co wyłącza możliwość odliczenia VAT.

"Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ jak Państwo wskazali efekty Inwestycji nie będą wykorzystywane do działalności gospodarczej. Efekty planowanego Projektu będą przeznaczone do użytku niekomercyjnego i będą ogólnodostępne. Inwestycja nie ma charakteru zarobkowego, Gmina nie będzie osiągała jakichkolwiek dochodów z tytułu wykorzystania infrastruktury przebudowywanej i modernizowanej w ramach Projektu przez mieszkańców. Gmina nie planuje udostępniania efektów rzeczonej inwestycji za odpłatnością na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze. W związku z powyższym, nie będą Państwo mieli prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji ww. zadania. Tym samym, nie będzie Państwu przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane powyżej przepisy prawa stwierdzam, że nie mają Państwo prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków, które będą ponoszone w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ – jak wynika z wniosku - efekty powstałe w ramach ww. projektu nie będą przez Państwa wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT." - wskazał organ.

Podsumowanie

Stanowisko Dyrektora KIS oznacza dla Gminy, że nie będzie miała prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu.

Źródło: Brak prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków, które będą ponoszone w związku z realizacją projektu. - Interpretacja - 0113-KDIPT1-3.4012.469.2023.1.KS