Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) podkreślił, że dla skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych niezbędne jest złożenie właściwego oświadczenia w terminie ustawowo określonym. W świetle obecnych regulacji podatnik, który nie dokonał tego w odpowiednim czasie, nie ma możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania.

Ustalenie formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od stycznia 2020 r. Podczas otwierania działalności wybrał formę opodatkowania w postaci podatku liniowego 19%. W grudniu 2021 r. złożył wniosek na platformie CEiDG o przejście z podatku liniowego na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki 14%. Wnioskodawca otrzymał wezwanie z Urzędu Skarbowego, do złożenia korekty zeznania PIT-28. Został w nim poinformowany, że nie miał prawa do zmiany wybranej na 2022 r. formy opodatkowania.

Wnioskodawca dowiedział się, że jego wniosek w CEiDG został poprawnie przetworzony, ale bez zmiany formy opodatkowania, czyli de facto został przetworzony wniosek, który nic nie wnosił. Zainteresowany ponownie, tj. w czerwcu 2023 r. dokonał wpisu w CEiDG, że od stycznia 2022 r. zmienia formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany. Po otrzymaniu poprawnie przetworzonego wniosku z czerwca 2023 r. w CEiDG o zmianie formy opodatkowania przesłał go do Urzędu Skarbowego. Pierwszy przychód w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskał w styczniu 2022 r., natomiast pierwszy przychód w 2023 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskał w styczniu 2023 r.

Wnioskodawca jest zdania, że jego przychody powinny być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy może opodatkować uzyskane przychody w 2022 r. oraz 2023 r. w formie ryczałtu.

Brak możliwości zmiany formy opodatkowania na ryczałt

Dyrektor KIS stwierdził, że wnioskodawca, dokonując wpisu do CEiDG w czerwcu 2023 r. o wyborze opodatkowania formą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lata 2022 i 2023, nie spełnił warunków niezbędnych do skutecznego zawiadomienia w myśl art. 9a ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z tego powodu, zgłoszenie to nie wywołało żadnych skutków prawnych w kontekście zasad opodatkowania na wspomniane lata.

Organ podatkowy podkreślił, że podatnicy są obowiązani złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Skoro w ustawowym terminie wnioskodawca skutecznie nie dokonał wyboru opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to nie może korzystać z opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dyrektor zwrócił również uwagę na fakt, że wnioskodawca wskazał w uzupełnionym wniosku na zastosowanie wyłączeń przewidzianych w art. 8 tej samej ustawy, co do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wobec tego, organ podatkowy doszedł do wniosku, że wnioskodawca nie może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ nie spełnia ustawowych wymogów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.486.2023.2.MAP