Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) stwierdził, że sprzedaż lokalu mieszkalnego w 2022 r. zobowiązuje wnioskodawcę do zapłacenia podatku dochodowego. Organ podkreślił, że kryterium 5 lat liczone jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła zamiana, a nie od momentu pierwszego nabycia nieruchomości, a fakt, że nowy lokal ma niższą wartość, nie ma tu znaczenia.

Zamiana i sprzedaż mieszkania a PIT

W lutym 2019 roku wnioskodawca dokonał zamiany mieszkania, które użytkował przez około 10 lat, na inną nieruchomość w tej samej miejscowości. Po trzech latach tj. w listopadzie 2022 r. postanowił sprzedać nowe mieszkanie. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Zainteresowany jest zdania, że nie powinien zapłacić podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania nabytego w drodze zamiany. Swoje twierdzenie argumentuje tym, że po 10 latach użytkowania zamienił mieszkanie z droższego na tańsze, a zatem uważa, że nie kupił mieszkania, tylko zamienił, wobec tego sprzedaż po 10 latach nie podlega opodatkowaniu. Zamianę lokali mieszkalnych wnioskodawca traktuje, jako ciągłość użytkowania i uważa, że nie powinien z tej racji zapłacić podatku.

W celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego, czy przedstawione przez niego stanowisko jest prawidłowe.

KIS: sprzedaż lokalu nabytego w drodze zamiany jest opodatkowana PIT

Krajowa Informacja Skarbowa nie podzieliła stanowiska wnioskodawcy. Organ podatkowy stwierdził, że sprzedaż opisanego we wniosku lokalu mieszkalnego w 2022 r. stanowi dla wnioskodawcy źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT i podlega opodatkowaniu tym podatkiem, z uwagi na fakt, że sprzedaż ta nastąpiła przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez niego w ramach umowy zamiany ww. lokalu mieszkalnego. Bez znaczenia pozostaje fakt, że lokal ten nabyty został w drodze zamiany za inny lokal mieszkalny o niższej wartości.

Dyrektor KIS wskazał, że zyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego dochód, który stanowi różnicę pomiędzy przychodem, określonym zgodnie z dyspozycją art. 19 ustawy o PIT, a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi na podstawie art. 22 ust. 6c ustawy o PIT, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem według zasad określonych w art. 30e ww. ustawy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.483.2023.1.DP