Dyrektor KIS potwierdził, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków, związanych z przebudową placu zabaw, ponieważ nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Inwestycja przebudowy placu zabaw

Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach operacji, Gmina planuje budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, mających na celu podniesienie atrakcyjności i stworzenie miejsca służącego rekreacji. Innymi słowy, inwestycja polega na przebudowie placu zabaw.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i posiada osobowość prawną. Gmina jest również zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Sama operacja nie będzie generowała przychodu, plac zabaw wraz z wyposażeniem nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej. Towary i usługi nabywane w celu realizacji operacji będą służyły tylko czynnościom niepodlegającym ustawie o podatku od towarów i usług.

W tym stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy Gmina, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego opisanego w poz. 74 wniosku, będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. (…)(…)”?

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

W odpowiedzi na zapytanie Gminy, Dyrektor KIS stwierdził, że Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony podatek VAT związanym z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu.

Organ powołał się na przepisy ustawy o samorządzie gminnym, które określają, że do zadań własnych Gminy należy między innymi zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wynika to z tego, że zakupione i zamontowane obiekty małej architektury będą służyły głównie dzieciom do aktywnego wypoczynku i rekreacji, cała infrastruktura będzie własnością Gminy, operacja nie będzie generować przychodu i obiekty nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej. Z tego powodu, Gmina nie spełnia przesłanek odliczenia podatku VAT, które wymagałyby wykorzystania nabytych towarów i usług do czynności opodatkowanych.

"W omawianej sprawie warunki, uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabywane dla realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT bowiem – jak wynika z Państwa wniosku – efekty realizowanej operacji, nie są i nie będą wykorzystywane przez Państwa do działalności gospodarczej. Efekty Operacji, będą służyły Państwu do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto – co również wynika z okoliczności sprawy – realizując projekt nie będą Państwo działać w charakterze podatnika VAT, lecz jako organ władzy publicznej wykonując zadania własne wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym tj. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w sprawach edukacji publicznej i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

W konsekwencji, nie będą Państwo mieli prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. (…) „(…)”." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z interpretacji wynika, że Gmina nie będzie mogła obniżyć kwoty podatku należnego o naliczony podatek VAT związany z wydatkami na realizację projektu. Gmina nie spełnia przesłanek odliczenia podatku VAT z uwagi na fakt, że zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.646.2023.1.MG