Dyrektor KIS potwierdził brak możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na realizację zadania dotyczącego sieci kanalizacyjnej.

Brak dochodów z tytułu dostarczania wody i poboru ścieków

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt obejmuje regulację systemu wodno-kanalizacyjnego poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości oraz przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody. Gmina nie realizuje zadań z zakresu dostarczania wody.

Gmina jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT i wykonuje zadania w ramach reżimu publicznoprawnego, jednak nie pobiera dochodów z tytułu dostarczania wody i poboru ścieków.

W tym stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

Gmina nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT

Według odpowiedzi Dyrektora KIS, Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Uzasadnione jest to faktem, że Gmina nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie będzie wykorzystywać efektów projektu do wykonywania takich czynności.

"Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W analizowanej sprawie związek taki nie występuje.

Zgodnie z Państwa wskazaniem efekty realizowanego Projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Państwa do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem w analizowanej sprawie nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego (wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy), jaką jest związek nabywanych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji, nie będzie Państwu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki dotyczące realizacji inwestycji pn. „(…)”. Zatem, nie będzie Państwu przysługiwało również prawo do otrzymania zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Dla Gminy oznacza to brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego i odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.389.2023.1.AM