Dyrektor KIS potwierdził, że Gminie nie przysługuje i nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji Projektu, który polegał na utworzeniu zaplecza rekreacyjno-sportowego i został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski.

Utworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego przez Gminę

Pewna Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach wykonywania zadań własnych, Gmina zrealizowała Projekt poprzez utworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego. Projekt ten został zrealizowany w ramach dofinansowania uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego w ramach poddziałania 19.2 - „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

"Celem Projektu była budowa nieodpłatnego ogólnodostępnego obiektu infrastruktury sportowej w postaci zaplecza wyposażonego w szatnie, sanitariaty i toaletę, zlokalizowanego przy bazie rekreacyjno-sportowej na terenie gminy (...). Realizowane w ramach projektu zaplecze rekreacyjno-sportowe przyczyni się do powstania ogólnodostępnego miejsca, przeznaczonego do rozwijania aktywności fizycznej lokalnej społeczności." - wskazał Wnioskodawca.

Nabyte towary i usługi do realizacji projektu nie były i nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina nie osiągała i nie osiąga żadnych dochodów związanych z udostępnianiem mieszkańcom efektów Projektu.

W związku z tym, zostało zadane pytanie: Czy Gminie przysługuje lub przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji Projektu?

Nie przysługuje i nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT

Dyrektor KIS stwierdził, że Gminie nie przysługuje i nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji Projektu. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w którym towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem określonych przepisami. W przypadku Gminy, która działa jako organ władzy publicznej i nie wykonuje czynności opodatkowanych, brak jest podstaw do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług.

"Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami prawa, odliczenie podatku VAT naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT naliczonego jakim jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, nie jest spełniony. Jak wynika z opisu sprawy, towary i usługi nabyte w związku z realizacją Projektu, nie były i nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nie osiągnęli i nie osiągają Państwo żadnych dochodów związanych z udostępnianiem mieszkańcom efektów rzeczowych Projektu.

W związku z powyższym, nie mają Państwo prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od towarów i usług nabytych na potrzeby realizacji Projektu pn.: „...”, gdyż nie został spełniony jeden z warunków określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, jakim jest związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wniosek jest taki, że Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji Projektu. Powołując się na przepisy ustawy o VAT, organ uznał, że Gmina, będąc organem władzy publicznej i nie wykonując czynności opodatkowanych, nie spełnia warunków umożliwiających odliczenie podatku naliczonego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-3.4012.313.2023.1.MKA